Stoerretjåanghkoe njoktjen 9. - 12. b.

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, njoktjen 9. b. ts. 09.00 jïh orreje bearjadahken, njoktjen 12. b. åvtelen ts. 15.00. Koronatsiehkien gaavhtan stoerretjåanghkoe lea digitaale.

Vuartesjh aamhteselæstoem jïh programmem

Mïnnh Saemiedigkesne digitaalelaakan

Iemielaakan Saemiedigkie vuesiehtimmieh tjïrrehte, men suetievaarjelimmien gaavhtan gaajhkh vuesiehtimmieh leah heajhtasovveme. Mïnnh guessine mijjen digitaale vuesiehtimmesne gusnie maahtah ånnetji gåeteste vuejnedh jïh åadtjodh ånnetji vielie daejredh Saemiedigkien barkoen bïjre.

Watch a digital tour of the Sami Parliament Building, with english subtitles

Saernieh

 • 01.03.2021

  Saemiedigkie böörede learohkh jåarhkeskuvlesne voestes saemien karrijeerekonferansese

  Saemiedigkie learohkh böörede 1. -3. daltesisnie jåarhkeskuvlesne mej saemien faagegievlesne mijjen voestes saemien karrijeerekonferansese: Mii dárbbašit du! Mij dárbahip duv! Mijjieh datnem daarpesjibie!
 • 01.03.2021

  Renholder - Vikariat

  Sametinget har ledig vikariat som renholder i administrasjonsavdelingen for perioden 16.05.21 til 28.02.22. Arbeidssted er Sametinget i Karasjok. Søknadsfrist: 22. mars 2021.
 • 01.03.2021

  Renholder - Fast stilling

  Sametinget har ledig en fast stilling som renholder i administrasjonsavdelingen. Arbeidssted er Sametinget i Karasjok. Søknadsfrist: 22. mars 2021.
 • 24.02.2021

  HR - Rådgiver

  Sametingets administrasjonsavdeling søker en målbevisst og engasjert jurist til stilling som rådgiver/seniorrådgiver i personalseksjonen. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 17. mars 2021.
 • 24.02.2021

  Kronikk: Stort uforløst jordbrukspotensiale i nord

  Jordbruket i samiske områder klarer i stor grad å holde produksjonen oppe til tross for at antall bruk går ned i de nordlige områdene. Nå er det viktigere mer enn noen gang å tenke langsiktig når det gjelder landbrukspolitikk i nord, skriver...