Saemiedigkieveeljeme 2021

Saemiedigkieveeljeme seamma boelhken goh stoerredigkieveeljeme. Jaepien 2021 lea veeljemebiejjie måanta skïereden 13.b. Åvtelhbodti jïenestimmie mïetsken 10.b. raejeste skïereden 10.b. raajan.

Åahpenidie Saemiedigkine

Daan giesien guessieh Saemiedægkan maehtieh tjoeje-vuesiehtimmiem åadtjodh appen tjïrrh jïjtsh mobijlesne. Dïenesje namhtah jïh maahta åtnasovvedh saaht gåessie. Gaajhkesh maehtieh tjoejevuesiehtimmiem nuhtjedh appen tjïrrh Voice of Norway. Lohkh vielie dïenesjen bïjre.

Saemiedigkie pråvhka vuesiehtimmieh tjïrrehtidh, men suetievaarjelimmien gaavhtan libie gaajhkh sïejhme vuesiehtimmieh annjebodts heajhteme. Mïnnh mijjen digitaale vuesiehtimmesne.

Saernieh