Stoerretjåanghkoe goeven 1. - 4. b.

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, goeven 1.b. ts. 08.30 jïh orreje bearjadahken, goeven 4.b. åvtelen ts. 16.00. Koronatsiehkien gaavhtan stoerretjåanghkoe lea digitaale.

Vuartesjh aamhteselæstoem jïh programmem

Mïnnh Saemiedigkesne digitaalelaakan

Iemielaakan Saemiedigkie vuesiehtimmieh tjïrrehte, men suetievaarjelimmien gaavhtan gaajhkh vuesiehtimmieh jaepien 2020 leah heajhtasovveme. Mïnnh guessine mijjen digitaale vuesiehtimmesne gusnie maahtah ånnetji gåeteste vuejnedh jïh åadtjodh ånnetji vielie daejredh Saemiedigkien barkoen bïjre.

Watch a digital tour of the Sami Parliament Building, with english subtitles

Saernieh