Biejjielåhkoe

Plenumsmøte

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkien moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh leah 12. – 16. 20.

Moenehtsetjåanghkoeh aelkieh måantan golken 12.b. ts. 09.00 jïh orreje dæjstan golken 13.b. ts. 17.00 åvtelen. Moenehtsetjåanghkoeh leah digitaale, Teamsen baaktoe.

Stoerretjåanghkoe aalka gaskevåhkoen golken 14.b. ts. 09,00 jïh orreje bearjadahken golken 16.b. ts. 15.00 åvtelen.

Gåessie
Onsdag 14.10.2020 09.00 - fredag 16.10.2020 15.00
Gusnie
Sámediggi - Sametinget

Aamhteselæstose:

34/20 Konstitueradimmie
35/20 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
36/20 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
37/20 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
38/20 Saemiedigkieraerien reektestimmie loesen bïjre sak utsatt
39/20 Saemiedigkieraerien mirrestallemepolitihkeles reektestimmie tjoelemïrrestallemen bïjre
40/20 Saemiedigkien reektehtse Europan sjïehtedæmman regijovne- jïh unnebelåhkoegïeli bïjre jïh Europaraerien mieriekonvensjovnese vaarjelimmien bïjre nasjonaale unnebelåhkojste
41/20 Laavenjostoelatjkoeh 2002
42/20 Bïevn. ST. 31 (2019-2020) saemien gïele, kultuvre jïh siebriedahkejielede
43/20 Bïegkefaamoe eatnamisnie – Saemiedigkien vuajnoe
44/20 Saemiedigkien fïerhtenjaapetje göölemeaamhtese 2020
45/20 Saemiedigkien budsjedtedaerpiesvoete 2022
46/20 Søknad om permisjon som vararepresentant - Maja Kristine Jåma
47/20 Finnmarksloven og opparbeidede rettigheter til grunn i Finnmark
48/20 Sametingets prinsipielle syn på vårjakt på ender

Vuartesjh tjåanghkoetjaatsegh

Stoerretjåanghkoe ryöktesth seedtesåvva Saemiedigkien nedte-TV:sne ts. 09.00 raejeste gaskevåhkoen golken 14.b.
Opptak av plenumsmøtet onsdag 14.10, formiddag (med lansering av den nordiske paviljongen på Venezia Biennalen 2022)
Opptak av plenumsmøtet onsdag 14.10, ettermiddag
Opptak av plenumsmøtet torsdag 15.10 (med miniseminaret om den nordiske paviljongen på Venezia Biennalen 2022)
Plenumsmøtet fredag 16.10

Program komité- og plenumsmøter 12. – 16.10.20 (PDF, 119 kB)