Åpningstale, ungdomskonferansen i Tjaktjen Tjåanghkoe

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen holdt åpningsinnlegg på Samisk Ungdomskonferanse i Snåsa torsdag 19 september 2019. Ungdomskonferansen arrangeres i forbindelse med den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe 2019, som arrangeres i Snåsa 19.- 22. september 2019 og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Tema for ungdomskonferansen er språk og karrierevalg.

Nyhet | publisert

Kjære alle sammen,

Takk for at jeg får være med på å åpne denne ungdomskonferansen og også holde ett innlegg til dere litt senere.

I år er FNs internasjonale år for urfolksspråk. I dette året ønsker FN å synliggjøre og fremme urfolksspråkenes situasjon, og invitere til partnerskap for å sikre språkenes fremtid.

Unesco har uttalt at halvparten av alle språkene i verden vil forsvinne om det ikke settes i gang tiltak for å bevare språkene. Av verdens om lag 6-7000 forskjellige språk, kan flere tusen av disse språkene forsvinne og mange språk er dessverre allerede borte. Urfolksspråk er i spesielt utsatt – cirka 2680 språk er truede språk i henhold til Unescos liste over truede språk, og alle de samiske språkene er å finne på denne listen.

Sametinget ser at språk er en grunnleggende ferdighet hos oss mennesker. Språk utvikles fra vi blir født og følger oss gjennom hele livet. Gjennom språk kan vi kommunisere med omverden, utrykke følelser, tanker og drømmer, skape samhandling og forstå verden omkring oss. Språket har betydning for vår identitetsutvikling og identitetsfølelse, og sier noe om hvem vi er som menneske. Språk vil også ha betydning for vår motoriske, sosiale og emosjonelle utvikling. Språk er med andre ord avgjørende for oss mennesker.

Vi ser også at samiske språk er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og for utviklingen av det samiske samfunnet. Samiske språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til samisk identitet, kulturarv og tilhørighet. Samiske språk er et symbol på vårt felleskap, vår arv og vårt bånd til våre forfedre. Gjennom språket vokser det frem en tilhørighet, uavhengig av hvilket samisk språk man behersker eller hvor lite eller hvor mye man behersker språket.

Derfor jobber Sametinget med å bevare og revitalisere de samiske språkene, og styrke språkenes status i samfunnet. Sametinget har i år satt i gang Gïelelutnjeme – Sametingets språkstrategi. Det er veldig passende at dette skjer i det internasjonale året for urfolksspråk. Gïelelutnjeme legger fokus på synliggjøring, utvikling, rekruttering og kompetanseheving på alle nivå. Det vil være en særlig satsning på språktilbud til barn og unge, da det er barn og unge som er fremtidens språkbærere. Gïelelutnjeme er Sametingets langvarige satsning på samiske språk, og er tenkt gjennomført over flere år.

Sametingets visjon med Gïelelutnjeme er at samiske språk skal være en naturlig del av samfunnet og at alle skal gis mulighet til å høre, se og bruke samiske språk på alle samfunnsområder. Tanken er at samiske språk skal være en naturlig del av hverdagen for både samisk- og norskspråklige.

Gïelelutnjeme bygger på et langsiktig arbeid og på oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket. Strategiene i Gïelelutnjeme vil være Sametingets styringsdokument for det videre arbeidet for oppfølging av Hjertespråket. For å få til et helhetlig og samstemt løft av samiske språk og samisk språkpolitikk er det avgjørende at nasjonale, regionale og kommunale myndigheter spiller på lag. På denne måten kan vi legge til rette for at de samiske språkene blir naturlige og levende språk i samfunnet.

Dere kan også være med på å løfte samiske språk. Dere unge er språkenes fremtid! Det er dere som skal føre språkene videre. Hvordan kan du bidra til at de samiske språkene også har en framtid?

I dag høres ikke samiske språk så ofte som vi kunne ha ønsket. Vi håper at flere vil snakke samisk, og det kan være vanskelig, og et stort steg, å endre kommunikasjonsspråket med noen man er vant til å snakke norsk med. Jeg vil utfordre dere til å lage en avtale med en annen om å begynne å snakke samisk med hverandre. Prøv å begynne i det små om du ikke har et sterkt språkgrunnlag. I begynnelsen kan man avtale å snakke samisk i noen spesifikke sammenhenger, for så å utvide til flere sammenhenger etter hvert. Kanskje kan dere avtale at det i matpausene skal snakkes samisk. Det trenger ikke å være et stort steg å begynne å snakke samisk litt etter litt, selv om samisk ikke er hovedspråket ditt.

Og til dere som snakker samisk; selv om noen snakker norsk til deg, så skal du ikke gi opp, men du skal fortsette å snakke samisk og på den måten utfordre din omgangskrets til å bruke samisk. Det er på den måten vi kan være med å løfte språkene. Tenk så bra om vi klarer å få flere språkbrukere i år når vi feirer det internasjonale året for urfolksspråk.

Det er også viktig at samiske språk synes i hverdagen. Synliggjøring av språk vil løfte språkenes status i samfunnet. For unge, så er det kanskje på sosiale media som er riktig kanal for å synliggjøre språket. Her i sørsamisk område har vi et kjempefint eksempel på hvordan vise fram og promotere samiske språk på sosiale media. Instagramkontoen GIELEVIEHKIE! Gieleviehkie gjør en fantastisk jobb, og gir oss muligheten til å se og høre et språk som ikke så ofte vises på sosiale media. Alle kan være med på å synliggjøre samiske språk på sosiale media. Vi alle kan skrive en status på samisk, bruke noen samiske ord, eller i alle fall like og dele videoer med samiskspråklig innhold. Vi alle kan gjøre litt for at språkene skal synes.  

Jeg må også nevne Samisk språkuke, som er et av tiltakene i Gïelelutnjeme og som også er Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk. Samisk språkuke arrangeres for første gang 21. -27. oktober 2019 (uke 43) i hele landet. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevissthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Det norske samfunnet har også trykket den samiske kulturen til seg, og samer i hele landet opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Interessen for samisk samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.

Jeg håper at dere vil være med å bidra til at språkuka blir det løftet samiske språk trenger. Jeg vil anbefale dere å følge med på språkukas nettside og på sosiale media. Der kan man blant annet sjekke om det er noen arrangementer i nærheten av deg i løpet av språkuka. Jeg håper dere vil være med på samisk språkuke. Dere kan også bidra til å spre språkuka på sosiale medier med å bruke hashtagene #giellavahkku #giellavahkko og #gielevåhkoe. Med hjelp fra dere alle, vil vi kunne få et løft for samisk språkbruk og språklig status! 

Dere kan se mer om se mer om språkuka på sametingets nettside eller søke etter Giellavahkko på facebook.

Jeg ønsker dere en fortsatt fin konferanse og takk for meg.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!