– Fornøyd med anbefalingene fra FNs rasediskrimineringskomite

FNs rasediskrimineringskomité stiller seg bak flere av sakene som Sametinget har løftet overfor komiteen. Sametingspresident Aili Keskitalo forventer at Norge følger opp anbefalingene fra FN.

Nyhet | publisert

Norge ble hørt i FNs rasediskrimineringskomité (CERD) 5. og 6. desember i Genève. Til grunn for høringen lå blant annet Norges periodiske rapport og Sametingets egen rapport til CERD. Sametingspresident Aili Keskitalo er fornøyd med at komiteen har fulgt opp flere av sakene som Sametinget har vektlagt.

– Vi har både i vår rapport og i arbeidet vårt i Genève tatt opp at samiske kvinner opplever mer vold av fysisk, psykisk og seksuell karakter enn andre. Jeg er glad for at CERD, i likhet med flere andre FN-organer og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har gitt en klar anbefaling til Norge om å utarbeide en tiltaksplan for å få bukt med voldsproblemet, sier sametingspresidenten.

Sametingsrådets politiske rådgiver Eirik Larsen deltok under høringen i Genève, der komiteen hadde mange spørsmål til Norge omkring samiske forhold.

Støtter gjennomgang av reindriftsloven

CERD overvåker statenes oppfølging av FN-konvensjonens bestemmelser, som forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse,

og like før helgen kom CERD med sine anbefalinger til statene.  I sin rapport til Norge anbefaler komiteen blant annet å iverksette tiltak for å forbedre det rettslige rammeverket til samiske landrettigheter, fiske og reindrift.

– Komiteen mener i likhet med oss vi må ha en gjennomgang av reindriftsloven. Jeg er også fornøyd med at komiteen uttrykkelig sier at sjøsamenes historiske rett til fiske må anerkjennes i lov, sier Keskitalo.

Komiteen har i tillegg kommet med følgende anbefalinger:

  • sikre at domstolene har kompetanse om samiske forhold, sikre kvalifisert tolking i rettsvesenet og fortsette rekruttering av samer i rettsvesenet
  • sikre tilgjengelighet og kvalitet i tolkingen ved offentlige tjenester
  • følge opp utredningen av Samerettsutvalget 2 om land- og resursrettigheter utenfor Finnmark
  • gjøre tiltak for å reetablere østsamisk reindrift
  • svare på innvendingene fra Samisk Parlamentarisk Råd til Nordisk samekonvensjon og sikre at konvensjonen kan bli vedtatt

– Jeg har klare forventninger om at Norge tar anbefalingene fra FNs rasediskrimineringskomité på alvor, og sametingsrådet kommer til å ta opp anbefalingene med de respektive departementene, avslutter sametingspresidenten.

Kontaktperson: Sametingspresident Aili Keskitalo, tlf. 971 29 305

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!