Kronikk: Det samiske folk som premissleverandør for et likeverdig helsetilbud for den samiske befolkningen

Kronikk av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nyhet | publisert

Med en nylig inngått samarbeidsavtale med Helse Nord vil Sametinget være en premissleverandør når tjenestene til den samiske befolkning skal utvikles. Og i den rollen vil vi løfte situasjoner som oppstår i helsesektoren hvor de samiske pasientene ikke er godt ivaretatt. Sametinget vil ta med seg de utfordringene som de samiske pasientene og brukerne møter inn i prosessene og skal på bakgrunn av dem forme, og utvikle likeverdige helse- og omsorgtjenester hvor den samiske pasient står i sentrum.

Vi står ovenfor flere prosesser hvor vi skal forme helsetjenester til den samiske befolkningen Prinsippene i dette arbeidet er klare. Det er vi samer som har best kunnskap om samiske forhold og er best i stand til å gjøre vurderinger og prioriteringer som skal føre til tiltak mot et likeverdig helsetjenestetilbud. Dette stadfestes gjennom internasjonale konvensjoner om retten til medbestemmelse og medvirkning. Derfor er Sametinget, gjennom samarbeidsavtalen med Helse Nord, og samiske fagmiljøer sentral i de prosessene som er satt i gang.

Det er i all hovedsak snakk om to prosesser. Alle regionale helseforetak skal lage en regional overordnet utviklingsplan for spesialisthelsetjenester frem mot 2035. Utviklingsplanene skal beskrive de viktigste utfordringene og strategiske områder innenfor spesialisthelsetjenesten frem mot 2035. Videre er det strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester for samiske pasienter nasjonalt. Helse Nord har nå i samarbeid med Sametinget påbegynt dette arbeidet.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Samarbeidsavtalen og prosessene mellom det samiske folk, Sametinget og Helse Nord gjør arbeidet med likeverdige helsetjenester til nybrottsarbeid på flere måter. Aldri før har utformingen og utvikling av samiske helsetjenester blitt gjennomgått i et slik omfang som vi står ovenfor nå. Den samiske pasienten har aldri stått i sentrum av en utviklingsplan. Det krever at vi samlet ser på dagens helsetilbud og på bakgrunn av det legger planer.

For oss i Sametingsrådet er det viktig å gjøre en grundig jobb på dette feltet. Vi kommer til å legge fokus på å bygge opp og videreutvikle og legge en plan for dette gjennom disse prosessene. Dette innebærer at vi har til hensikt å dra en samlet samisk helsetjeneste fram i en helhetlig prosess. Vi vil synliggjøre dagens utfordringer, og gjennom prosesser legge til rette for å løse utfordringene som samiske institusjoner står overfor nå både hva gjelder utviklingsmuligheter og organisering.

Med en slik tilnærming så ønsker Sametinget å være med på å bygge opp et helhetlig tjenestetilbud. Det er ikke en planlegging av helsetjenester på bekostning av eksisterende tilbud og utviklingen av dem. Det er heller ikke en tilnærming og et utviklingsarbeid til tross for det tilbudet som eksisterer. Det er en oppbygging hvor som tar hensyn til blant annet Samisk Helseparks muligheter og behov for utvikling, og en utvikling hvor vi ikke setter spesialisthelsetjenestens tilbud opp mot hverandre og ber den samiske befolkningen velge. Den samiske befolkningen har behov for et godt fødetilbud, og den samiske befolkningen har behov et godt tilbud innen psykisk helse og rus.

Derfor må vi være bevisst på at om vi skal lykkes i dette arbeidet så må vi ha en bred tilnærming, en bred forståelse av det helsetjenestetilbudet som skal bygges opp. Skal vi lykkes må vi gå samlet fram, i en forståelse av at det er et nasjonalt tilbud som skal bygges. For å få innspill til dette arbeidet er det viktig med et bredt engasjement. Derfor har Sametinget hatt møter med sørsamiske helsemiljø og i tillegg avtalt faste møter med Samisk legeforening.

Utviklingsplanen er en prosess eid av Helse Nord etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etter konsultasjoner med Sametinget. Selv om det er et oppdrag fra Helsedepartementet, så har Sametinget forventninger til at Helse Nord, med underliggende foretak, viser at de tar eierskap til utviklingsplanene og tar eierskap til samiske helsespørsmål. Her har særlig Finnmarkssykehuset en sentral rolle. Nå som samiske helsespørsmål løftes opp og fram ser jeg fram til at et tjenestetilbud til den samiske befolkningen utvikles i et godt og konstruktivt samarbeid med Helse Nord.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!