PRM: FN-kritikk om oppfylling av urfolks rettigheter i Norge

FNs menneskerettighetskomité avga sine merknader til Norge vedrørende oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter den 5. april 2018. I rapporten fremkommer det at situasjonen for samene i forhold til menneskerettigheter og urfolks rettigheter gir grunnlag for bekymringer. Jeg har et berettiget håp om at regjeringen tar anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité på alvor, og at de tar nødvendige grep som sikrer at våre rettigheter gjennomføres og implementeres i politikkutforming og lovverk, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Nyhet | publisert , oppdatert

I rapporten, som dekker tidsrommet 2011-2017, fremkommer det at situasjonen for samene i forhold til menneskerettigheter og urfolks rettigheter gir grunnlag for bekymringer innenfor temaer som vold mot kvinner og jenter i samiske samfunn, hatefulle ytringer og hatkriminalitet blant annet på internett mot det samiske folket, diskriminering av samer, mangel på lærere i samisk språk, og at mange samiske barn ikke får bruke samisk språk i barnehager. Videre er det flere anbefalinger knyttet til det samiske folkets rett til landområder og ressursrettigheter. Særskilt er komiteen bekymret over manglende oppfølginger av Samerettsutvalgets utredning fra 2007 om samisk områder utenfor Finnmark.

Sametingsrådet utarbeidet tidligere i år sin alternative rapport om Norges oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Rådsmedlem Silje Karine Muotka var videre i dialog med FNs menneskerettighetskomité på den åpne høringen tilknyttet eksaminasjonen av Norge i Genève den 14.- 15. mars.

– Jeg deler FNs menneskerettighetskomité sin bekymringer om rettighetssituasjonen til samene i Norge. Samtidig er jeg fornøyd med at komiteen er så tydelig i anbefalingene. Vi kjenner oss igjen i innholdet. Dette er noe som Sametinget kontinuerlig har påpekt overfor skiftende regjeringer, sier president Aili Keskitalo.

– Jeg har et berettiget håp om at regjeringen tar anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité på alvor, og at de tar nødvendige grep som sikrer våre rettigheter gjennomføres og implementeres i politikkutforming og lovverk. Dagens regjeringen sier i Jeløya-plattformen at de skal styrke arbeidet for menneskerettigheter og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter. Fra Sametinget side vil vi jobbe målrettet overfor regjeringen med tilhørende statlige myndigheter for at anbefalingene fra FNs menneskerettighetskomité blir fulgt i praktisk politikk, sier Keskitalo.

Kontaktpersoner:

President Aili Keskitalo, tlf. 971 29 305

Rådsmedlem Silje Karine Muotka, tlf. 984 87 576

Last ned rapporten

I rapportens paragraf 37 gir FNs menneskerettighetskomité konkrete anbefalinger til Norge om at staten bør:

(a) Øke innsatsen for å bekjempe stereotype og diskriminerende holdninger og diskriminerende praksis mot samiske individer og det samiske folk;
(b) Sikre meningsfull konsultasjoner med det samiske folk i praksis og vedta en lov for konsultasjoner med sikte på å oppnå fritt og forhåndsinformert samtykke fra samene etter konsultasjoner med det samiske folket;
(c) Adressere alle utestående bekymringer og legge til rette for en rask adopsjon av den nordiske samekonvensjonen;
d) Forbedre de juridiske rammene for samisk land-, fiskeri- og reindriftsrettigheter, særlig for å sikre at fiskerettighetene er anerkjent ved lov;
e) Sikre effektiv og rask oppfølging av forslagene fra Samerettsutvalget 2007 om land og ressursrettigheter i samiske områder utenfor Finnmark;
(f) Øke rekruttering og trening av lærere i samiske språk og øke tilgjengeligheten til å bruke samiske språk overfor samiske barn i barnehagen i alle regioner.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!