Sametinget uenig med regjeringa - ønsker en stamnetthavnløsning som ivaretar reindrifta

- Jeg ser at alternativet som regjeringen anbefaler kan få store konsekvenser for de to berørte reinbeitedistriktene Pasvik og Skogerøya/Spurvneset, sier sametingsråd Ronny Wilhelmsen.

Nyhet | publisert , oppdatert

Regjeringen besluttet i desember å anbefale Høybukta vest som det beste alternativet for ny havn i Kirkenes. Sametinget har i konsultasjoner med Samferdselsdepartementet ikke gitt sin tilslutning til dette av hensyn til reindrift. Kvalitetssikringsrapporten for konseptvalget påpekte at de negative virkningene av utbygging av et havn er sterkest for Høybukta vest og at det er behov for å avklare forholdet til reindriften først.

Sametinget har også fremmet innsigelse mot kommuneplanens arealdel på grunn av forslaget til etablering av et industriområde på Pulkneset, som også ligger på vestsiden av Tømmerneset.  Utbygging med tilhørende vei kan ifølge konsekvensutredningene gjøre flytting av rein til og fra Tømmerneset svært vanskelig. Konsekvensutredningen påpeker at i verste fall kan dette bety at Tømmerneset ikke kan benyttes som beite. Beiteressursen på Tømmerneset motsvarer en siida-andel og dersom ressursen går tapt, kan noen måtte slutte i næringa. Nekting av utøvelse av urfolks tradisjonell næring kan være brudd på folkeretten.

- Sametinget opprettholder sin innsigelse mot kommuneplanen. Vi oppfordrer kommunen til å søke løsninger gjennom dialog og eventuelt forslag om avbøtende tiltak som også vil ivareta reindriftsnæringen i området, sier Wilhelmsen

Realisering av en eventuell ny havn og veiløsninger utløser behov for mer detaljert planlegging. 

- Sametinget vil ta stilling til konkrete forslag i de kommende planprosessene, for eksempel reguleringsplan for veg. I reguleringsplanprosessen vil vi kreve at konsekvensene til reindriften og eventuelle avbøtende tiltak utredes nærmere, sier Wilhelmsen.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!