Komiteer og utvalg

Plenum velger følgende 3 fagkomiteer: plan- og finanskomiteen, oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen og nærings- og kulturkomiteen.

Nyhet | publisert , oppdatert

Fagkomiteene settes sammen av alle sametingsrepresentantene. Det velges en leder og en nestleder til komiteene. Når leder velges fra posisjonen, velges nestleder fra opposisjonen. Når leder velges fra opposisjonen, velges nestleder fra posisjonen.

Fagkomiteene fremmer innstilling til plenum i saker som plenumsledelsen oversender komiteene. I hver sak velger komiteene en saksordfører.

Komitémøtene blir holdt i forkant av plenumsmøtene. Det avsettes vanligvis fire uker til komité- og plenumsmøter. Komitémøtene avholdes mandag og tirsdag, plenum fra onsdag til fredag.

Fagkomiteene er:

 

I tillegg til fagkomiteene finnes også kontrollutvalget, valgkomiteen og klagenemnd for tilskuddssaker.

Kontrollutvalget skal utøve parlamentarisk kontroll og styringskontroll over virksomheten som finansieres over Sametingets budsjett. I dette ligger også å kontrollere Sametingets årsregnskap og eventuelle merknader til regnskapet fra Riksrevisjonen. Komiteen kan foreta de undersøkelser i Sametingets administrasjon som den anser som nødvendig. Kontrollutvalget avgir innstilling til Sametingets plenum i saker den tar opp til behandling, enten som en egen sak eller gjennom komiteens årsmelding.

Valgkomiteen behandler saker der Sametingets plenum skal gjøre vedtak om valg til organer i eller utenfor Sametinget. Komiteens oppgave er å forberede saken og avgi innstilling til plenum i saken som komiteen har fått fra plenum.

Klagenemnd for tilskuddssaker

Sametingets plenum har i 2011 etablert Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker. Klagenemnda består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Følgende er valgt for perioden 2018-2021:

Medlemmer:

  • Ingar Nikolaisen Kuoljok (leder)
  • Kirsti Guvsám
  • Hagbart Grønmo

Varamedlemmer:

  • Randi A. Skum
  • Jarle Jonassen

Sametingets klagenemnds behandling av en sak begrenses til prøving av saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Klagenemnda kan ikke ta opp saker på eget initiativ. Saker som ikke er påklaget innen gjeldende frister kan avvises av klagenemnda.

Sametingets klagenemnd skal gjennomføre klagesaksbehandling av påklagede enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens regler. Klagenemnda skal ivareta rettssikkerheten til de som søker midler over Sametingets tilskuddsordninger innenfor rammene av Sametingets retningslinjer, regelverk og budsjett. Vedtak fattet av klagenemnda er endelige.

Klageren kan gis en adgang til å forklare seg for klagenemnda. Klagenemndas leder avgjør om klageren skal gis adgang til å legge fram sitt syn på saken for klagenemnda.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!