Samisk parlamentarisk råd (SPR)

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et parlamentarisk samarbeidsorgan mellom sametinget i Finland, Sametinget i Norge og Sametinget i Sverige. Sametinget i Sverige innehar ledervervet  til september 2019.

Nyhet | publisert , oppdatert

Organisering

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et parlamentarisk samarbeidsorgan mellom Sametinget i Finland (etablert 1973/1996), Sametinget i Norge (etablert 1989) og Sametinget i Sverige (etablert 1993). SPR ble etablert 2. mars 2000 av Sametinget i Norge og Sametinget i Finland. Sametinget i Sverige tiltrådte samarbeidet 25.april 2002. Samiske organisasjoner fra russisk side som er representert i Sámiráđđi-Samerådet er fra 2003 permanente deltakere i SPR-samarbeidet (Arbeidsordning, § 12). Dette innebærer at de deltar på plenumsmøtene med tale- og forslagsrett. Før 2003 deltok de som observatører på plenumsmøtene. De utpeker selv den som skal representere i organisasjonen på SPR plenumsmøte og andre møter i regi av SPR.

Det parlamentariske samarbeidet gjennom Samisk parlamentarisk råd bygger på avtale om samarbeid mellom sametingene gjennom Samisk parlamentarisk råd, inngått 25.februar 2002, samt arbeidsordning for Samisk parlamentarisk råd, vedtatt 6.5.03, endret 6.3.2007. Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et varig institusjonalisert samarbeid mellom sametingene i saker som berører samer i flere stater eller samene som ett folk. Likeså er formålet å legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv innenfor den enkelte nasjonalstat, samt at samene som ett folk i flere stater skal kunne bevare og utvikle disse forhold uten hinder av statsgrensene (avtalens art.1).

Samisk parlamentarisk råd består av 21 parlamentarikere, valgt av sametingene i Finland, Norge og Sverige blant egne folkevalgte representanter. Det enkelte sameting velger 5 representanter til rådet for en mandatperiode på 4 år. Valget skjer på første plenum etter et sametingsvalg. I tillegg inngår sametingenes ledere for tingenes utøvende organ i rådets plenum. Det samme gjelder for ett medlem fra hvert av sametingenes styrer/råd som styret/rådet utpeker selv. Samene fra russisk side deltar på plenumsmøtene med 2 representanter, valgt av de samiske organisasjonene som er medlemmer i Sámiráđđi-Samerådet, for tiden Guoládaga Sámiid Searvi (GSS) og Murmánskka guovllu Sámisearvi (OOSMO).

Plenumssamlingen er rådets høyeste besluttede organ. Den utøvende ledelse i SPR betegnes som fellesstyret og består av 6 representanter, inkludert sametingenes ledere for tingenes utøvende organ. De tre øvrige representantene velges av SPR, med en representant fra hvert av sametingene. SPR velger sin president og to visepresidenter blant felles styret. Ledervervet roterer. 

SPR velger selv sin president og to visepresidenter. Ledervervet alternerer. Sametinget i Sverige innehar ledervervet til september 2019.

Samisk parlamentarisk råd har ikke eget budsjett, men er underlagt sametingenes gjeldende budsjettrammer. Ved etableringen av Samisk parlamentarisk råd kom man frem til at Samisk parlamentarisk råd ikke skal ha eget sekretariat med egne stillingsressurser. Sekretariatsfunksjonen skal følge det sameting som har presidentvervet (arbeidsordning, § 6).

Styret i Samisk Parlamentarisk Råd (SPR):

Per-Olof Nutti, president (Sametinget i Sverige)
Aili Keskitalo, visepresident (Sametinget i Norge)
Tiina Sanila-Aikio, visepresident (Sametinget i Finland)
Ronny Wilhelmsen, styremedlem (Sametinget i Norge)
Håkan Jonsson, styremedlem (Sametinget i Sverige)
Tuomas Aslak Juuso, styremedlem (Sametinget i Finland)

Disse er valgt som medlemmer til Samisk Parlamentarisk Råd fra Sametinget i Norge:

Aili Keskitalo, sametingspresident og SPRs visepresident
Sametingsrådet velger én representant
Valgt av Sametingets plenum:
Márjá-Liissá Partapuoli (personlig vara: Nora Marie Bransfjell)
Tor Gunnar Nystad (personlig vara: Piera Heaika Muotka)
Sandra Márjá West (personlig vara: Ann Karin Kvernmo)
Inger Eline Eriksen Fjellgren (personlig vara: Toril Bakken Kåven)
Ronny Wilhelmsen (personlig vara: Elisabeth Erke)

Disse er valgt som medlemmer til Samisk Parlamentarisk Råd fra Sametinget i Sverige:

Per-Olof Nutti (personlig vara: Britt Sparrock)
Håkan Jonsson (personlig vara: Krihke Kristina Nordling)
Lars Miguel Utsi (personlig vara: Marita Stinnerbom)
Ásllat Simma (personlig vara: Nadja Åstot)
Stefan Mikaelsson (personlig vara: Jan Rannerud)
Veronika Håkansson (personlig vara: Josefina Skerk)
Julia Walberg (personlig vara: Mona Persson)

Disse er valgt som medlemmer til Samisk Parlamentarisk Råd fra Sametinget i Finland:

Tiina Sanila-Aikio (personlig vara: Kirsti Kustula )
Tuomas Aslak Juuso (personlig vara: Magreta Sara )
Anne Nuorgam (personlig vara: Antti Sujala )
Aslak Holmberg (personlig vara: Petra Magga-Vars )
Pentti Pieski (personlig vara: Janne Saijets )
Heikki Paltto (personlig vara: Nilla Tapiola )
Neeta Jääskö (personlig vara: Veikko Feodoroff)

Samisk parlamentarisk råds Ungdomspolitiske råd

Samisk parlamentarisk råd etablerte 9.11.2011, i sak 04/11, felles ungdomsråd. Rådet består av 8 medlemmer og skal arbeide med ungdomspolitiske saker og fungere som en felles stemme for samisk ungdom, både internasjonalt og i Sápmi. Målet er å øke samiske ungdommers deltakelse og innflytelse.

Felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonal symboler

Samisk parlamentarisk råd og Samerådet har etablert 4.10.2014, se sak 23/04, et felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler. Fellesorganets mandat er å foreslå retningslinjer for forvaltning av samiske nasjonalsymboler, samt å vurdere hvilke samiske nasjonalsymboler slike retningslinjer skal gjøres gjeldende for. Sameflagget og samefolkets sang er allerede godkjent av den 13. samekonferansen i Åre i 1986. Utvalget består at 5 medlemmer:
Anders Kråik, Sametinget i Sverige
Tiina Sanila-Aikio, Sametinget i Finland
Thomas Åhren, Sametinget i Norge
To medlemmer fra Sámiráđđi/Samerådet
Samisk parlamentarisk råds sekretariat utfører også sekretariatsoppgaver for utvalget. Sametingene dekker utgifter til drift over eget budsjett.

Sameparlamentarikerkonferanse

Hvert tredje år arrangeres sameparlamentarikerkonferanse, der politikere fra sametingene og representanter for samiske organisasjoner i Russland deltar. Den femte sameparlamentarikerkonferanse ble avholdt i Trondheim 7. februar 2017. Tema for konferansen var sannhet og forsoning. Det er også avholdt sameparlamentarikerkonferanser her: Jåhkåmåhkke/Jokkmokk (2005), Ruávinjargâ/Rovaniemi (2008) og Kirkonjárga/Kirkenes (2011) og Umeå/Ubmeje (2014).

Samisk parlamentarisk råds ungdomskonferanse

Samisk parlamentarisk råds ungdomskonferanse arrangeres hvert andre år der vertskapet veksler mellom Sametingene. SPRs ungdomskonferanse er en felles samisk ungdomskonferanse for å styrke samisk ungdoms fellesskap og politiske engasjement. Første konferanse ble avholdt i 2004. Den femte konferanse ble avholdt i Trondheim 8. februar 2017.

Arbeidsområder for SPR

Arbeidsområdet for Samisk parlamentarisk råd er alle saker som etter rådets oppfatning berører eller kan berøre samene som ett folk (avtalens artikkel 4). Rådet skal bidra til samordning av den politiske behandlingen av saker som berører eller kan berøre samer i flere stater eller samene som ett folk. Rådet skal likeså bidra til utviklingen av andre praktiske samarbeidsformer mellom sametingene. Rådet skal representere samene i Finland, Norge og Sverige i nordiske og andre internasjonale sammenhenger, og ellers i alle sammenhenger hvor man finner det nødvendig med slik felles representasjon (avtalens artikkel 3).

Ved hvert plenumsmøte vedtar SPR egen handlingsplan med mål og tiltak som legger føringer for arbeidet i Samisk parlamentarisk råd. Gjeldende handlingsplan ble vedtatt 16. mai 2018. Hovedmålsettingen i handlingsplanen er å styrke sametingenes samarbeid gjennom SPR og å styrke rammebetingelsene for SPR. Dette innebærer å styrke Samisk parlamentarisk råds økonomi og sekretariatsfunksjon/administrasjon. For inneværende periode prioriterer SPR følgende saksområder: Arbeidet med Nordisk samekonvensjon, språksaker, oppfølging av sluttdokumentet fra WCIP, koordinering av andre internasjonale møter og prosesser, organisering av den femte sameparlamentarikerkonferanse, likestilling og likhet, sannhet og forsoning.

Styret skal ved hvert plenumsmøte legge frem en statusrapportering og rapportere om oppfølgingen av handlingsplanens tiltak. Det legges ikke opp til administrative endringer innenfor SPR som følge av denne handlingsplanen. Alle tiltak som omtales i handlingsplanen dekkes innenfor sametingenes gjeldende administrative ressurser og budsjettrammer.

Samisk parlamentarisk råd har siden opprettelsen hatt et bredt internasjonalt engasjement, og har bl.a. vedtatt egen strategi om sin rolle og deltakelse internasjonalt (vedtak SPR 07/03). Det er besluttet at sametingenes arbeid med internasjonale saker skal kanaliseres gjennom sametingenes representasjon i Samisk parlamentarisk råd. Et langsiktig mål for SPR er å få delta i egen kapasitet, det vil si fritt og uavhengig ta del i urfolksrelaterte møter og prosesser.

Samisk parlamentarisk råd har siden 2001 deltatt i det Arktiske parlamentariker samarbeidet som permanent deltaker i den Arktiske permanente parlamentarikerkomité, som er det parlamentariske motstykke til Arktisk råd. Komiteen møtes fire ganger årlig og består av 1–2 medlemmer fra hvert av medlemsparlamentene. Hvert annet år arrangeres den arktiske parlamentarikerkonferansen der SPR kan delta med egen delegasjon deltar. Den 11. parlamentarikerkonferansen ble avholdt i september 2014 og sluttdokument ble vedtatt. Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske lands parlamenter og fra parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet.

SPR ble i 2011 akkreditert som observatør i WIPOs mellomstatlige komité om immaterialrett, genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og folklore (IGC-GRTKF).

Sametingene har i dag observatørstatus i Nordisk råd og kan delta med innlegg under generaldebatten på den ordinære sesjonen som avholdes om høsten hvert år. SPR presidenten blir også invitert til å delta på Nordisk råds temasesjoner. Samisk parlamentarisk råd har i 2014 søkt om fullt medlemskap i Nordisk råd. Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ, etablert i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland. Sesjonene er forum der de nordiske parlamentarikere diskuterer nordiske spørsmål med de nordiske landenes statsministre og fagministre.  

Samisk parlamentarisk råd oppnevner 3 av 6 medlemmer til Arbeidsgruppen for Urfolk i Barentssamarbeidet (WGIP). Disse har SPR oppnevnt:
Lars Anders Baer for Sametinget i Sverige
Tiina Sanila-Aikio for Sametinget i Finland
Piera Heaika Muotka for Sametinget i Norge

Handlingsplan vedtatt av Barents urfolkskongress i 2015, er retningsgivende for arbeidet i arbeidsgruppen. Gjennom arbeidsgruppens aktive deltakelse vil problemstillinger som kanskje ellers ikke ville blitt drøftet, bli satt på dagsordenen. Arbeidsgruppen har deltakerstatus på møtene i Barentsrådet og møtene i embetsmannskomiteen og på møtene i Barents regionråd og komité.

Samisk parlamentarisk råd har vedtatt egen politiske strategi i forhold til EU (sak 22/04), der det bl.a. er besluttet at SPR skal styrke sitt arbeid med EU-spørsmål. Det er videre besluttet at det vil være viktig å etablere tilstedeværelse i Brussel gjennom eget kontor, eventuelt i samarbeid med andre aktører og styrke egne ressurser til EU-arbeidet både på administrativt og politisk nivå.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!