Ifølge Minoritetsspråkpakten som begynte å gjelde i Norge i 1998, er samisk definert som et region- eller minoritetsspråk. Språkpakten skal beskytte og verne om språkene og inneholder forpliktelser om språkrettigheter. Norge rapporterer hvert tredje år til Europarådet på oppfølgingen av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, men i år så Sametinget seg nødt til å sende inn en egen tilleggsrapport for å synliggjøre de utfordringene som ligger i å styrke og utvikle de samiske språkene.

Språkpakten er delt inn i tre deler, der den tredje delen inneholder flere regler og forpliktelser enn de to første delene. Norge skriver i sin rapport at kun nordsamisk omfattes av bestemmelsene i den tredje delen.

Sametinget argumenterer i sin tilleggsrapport for en likestilling av de samiske språkene i språkpakten, og ber om at også lulesamisk og sørsamisk blir inkludert i rapportens tredje del.

 Det lulesamiske og sørsamiske språket er mer sårbart enn det nordsamiske, og nettopp derfor er det viktig at disse tre samiske språkene blir likestilt i språkpakten, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen.

Les rapporten fra Sametinget her:

Supplementary Report pdf ( 824,366 kB )

Behov for å registrere antall språkbrukere

Sametinget henviser til NOU 2016: 18 Hjertespråket, hvor Samisk språkutvalg anbefaler at det opprettes et eget register over antall språkbrukere. Det ville gitt et bedre bilde på språksituasjonen og man ville kunne tilrettelegge på en bedre måte.

- Det ville for eksempel blitt mye lettere å planlegge opplæring hvis man vet hvor mange samiskspråklige som finnes i området. Derfor ønsker Sametinget at det skal være mulig å registrere språk i folkeregisteret. For oss er det viktig at man kan registrere egen språkkompetanse og på hvilket nivå man er. Vi ønsker at man skal kunne registrere alle de samiske språkene, også det østsamiske og pitesamiske språket, sier rådsmedlem Lars Filip Paulsen.

Invitert Europarådet til Sápmi

Sametingets rapport er nå oversendt Europarådet, som har et eget ekspertutvalg som vil behandle rapporten. På bakgrunn av alle innsendte rapporter, skriver Europarådet en egen rapport som så sendes tilbake til den norske staten. Rapporten inneholder Europarådets anbefalninger for minoritetsspråkene, og Norge er forpliktet til å gi en tilbakemelding vedrørende anbefalningene innen tre nye år.

Europarådet besøker også organisasjoner og foreninger som jobber med minoritetsspråk. Sametinget har nå for første gang invitert Europarådet til å besøke Sametinget.

– Det ville vært en stor ære for oss dersom Europarådet ville avlagt oss et besøk, og de ville lært mer om de utfordringene som vi har med tanke på å bevare og styrke de samiske språkene i Norge, avslutter Paulsen.

For intervju, kontakt sametingsråd Lars Filip Paulsen, tlf: 916 18 561

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!