Åpen søknadsfrist

Mål for tilskuddsordningen

 • Levende lokalsamfunn med et allsidig kulturliv som styrker samisk tilhørighet.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Statlige institusjoner
 • For prosjekter som gjelder kulturarrangement i forbindelse med markering av Samenes nasjonaldag er kommuner og samiske institusjoner / organisasjoner støtteberettigede.

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Institusjoner og organisasjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets budsjett er ikke tilskuddsberettiget.

Kommuner er ikke tilskuddsberettiget til annet enn kulturarrangement i forbindelse med markering av Samenes nasjonaldag.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kultur og samfunnsdebatt som fremmer og formidler samisk kunst, kultur og litteratur. Herunder også honorar og reisestøtte for samiske kunstnere og kulturarbeidere.
 • Prosjekter som styrker og bevarer kulturuttrykket i tradisjonell kunst og samtidskunst.
 • Prosjekter og produksjoner av kulturell og kunstnerisk uttrykk.
 • Utgivelse av bladet Bamse på samisk.
 • Tiltak som bidrar til overlevering av tradisjonell kunnskap, herunder samiske mattradisjoner.
 • Samiske kulturarrangementer i byer.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 150 000.
 • For tilskudd til utgivelse av bladet Bamse på samisk er maksimalt tilskudd kr. 400 000.
 • Ved søknad om artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kulturutøvere skal skriftlig kontrakt eller avtale vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten/avtalen. Honraret skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honoraret er begrenset opp til maksimalt kr 15 000. I tillegg kan det ytes reisestøtte opp til maksimalt kr. 10 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • seminarer
 • konferanser
 • den kulturelle skolesekken

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktinformasjon:

Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01, Inger Tjikkom, tlf: +47 78 47 40 45, Nanni Mari Westerfjeld, tlf: +47 78 47 40 25, Silja Somby, tlf +47 78 48 42 30

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk kulturtiltak word ( 512,121 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!