Barnehage

Hovedmål for barnehagepolitikken i Sametinget er å skape gode oppvekstvilkår gjennom samisk barnehagetilbud. Det samiske barnehagetilbudet er et åpent tilbud til alle barn og foreldre som måtte ønske det.

Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om at samiske barn har et kvalitativt godt barnehagetilbud som bygger på samiske verdier, samisk kultur og tradisjonell kunnskap.

Barnehageseksjonens ansatte og kontaktinformasjon 

Samisk barnehagetilbud

Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: a) samiske barnehager og samisk avdeling i norske barnehager b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Foreldreutvalget for barnehager

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

Les mer: 

Prosjekt Sámi mánát ođđa searvelanjain

Prosjekt Sámi mánát ođđa searvelanjain skal i løpet av fem år skape en endring i den samiske barnehagestrukturen som utgår fra samisk filosofi og tradisjonell kunnskap.

Det betyr at samiske barnehager skal kunne arbeide etter samiske pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap som er tilpasset det moderne samiske samfunnet.

Møter og seminarer skal gjennomføres med forskere og universitet for å identifisere fungerende samiske metoder ut ifra samisk kultur og filosofi, språk, samt tradisjonell kunnskap.

Pilotbarnehager fra ulike samiske områder tas ut for å utforme fremtida til den samiske barnehagen. Alle barnehager og alle pedagoger skal engasjeres på ulike måter både gjennom kompetanseutvikling og ved å aktivt delta med sin kunnskap.

Sámi mánát ođđa searvelanjain skal jobbe over hele Sápmi ettersom prosjektet er med i handlingsplanen for Samisk parlamentarisk råd. Sametingene på svensk og finsk side er i ferd med å søke Interreg-midler for å kunne være med i prosjektet.

25.5
27.5

Sámi oahpahuskonferánsa 2020

Eamiálbmogiid pedagogalaš filosofiija mánáidgárddis, skuvllas ja alitoahpahusas

25. - 27 b. miessemánus 2020, Diehtosiida, Guovdageaidnu, Norga

Sámediggi ja Sámi allaskuvla lágidit gaskariikkalaš oahpahuskonferánsa Sámedikki SáMOS-prošeavtta (Sámi mánát ođđa searvelanjas) olis. Konferánssa ulbmilin lea beassat lonohallat eamiálbmogiid oahpahanvásáhusaid ja buktit oidnosii sámi mánáidgárddiid, skuvllaid ja alitoahpahusa ja maid internationála eamiálbmotoahpahusa vásáhusaid ja muitalusaid. Go iešguđet eamiálbmogat lonohallet vásáhusaideaset, de dat lea doarjjan ja vuođđun eamiálbmot-pedagogalaš filosofiijai, mainna pedagogat, oahpaheaddjit ja dutkit sáhttet ávkkástallat oahpahusas.

Konferánssa fáttát leat:

- Mánáid ja nuoraid árgabeaivi oahpahusas
- Luondu oahppama vuolggasadjin
- Eamiálbmogiid máhtuid ja gielaid nanosmahttin ja ealáskahttin
- Eamiálbmogiid bajásgeassima ja oahpahusa dekoloniseren

Mii bovdet mánáidgárdebargiid, -oahpaheddjiid, ja -eaiggádiid, vuođđo- ja joatkkaskuvllaid ja alitoahpahusaid oahpaheddjiid ja jođiheddjiid sihke dutkiid ja studeanttaid juogadit iežaset dutkama ja oahpahusa. Konferánssas lea vejolaš ovdanbuktit dieđalaš oanehisčállosa (paper), logaldallamiid, čájehit filmmaid ja posteriid, dahje doallat bargobájiid.

Konferánsagielat leat sámegielat, eŋgelasgiella ja davviriikkaid gielat. Mii hásttuhit sámi logaldalliid buktit ovdan sáhkavuoruset sámegillii.

Sámi mánáidgárde- ja skuvllaoahpaheaddjit, geat dollet ovdánbuktima eai dárbbaš máksit konferánssa divvaga.

Ovdanbuktinevttohusa abstrávtta sisa addin ja dieđiheapmi konferánsii leat rabas čakčamánu 2019. Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ylva Jannok Nuttiin.

Prosjektfakta

Prosjekttiden er fem år fra april 2018.

Prosjekteiere er Sametinget.

Finansiering via Kunnskapsdepartementet.

Prosjektgruppe:

Prosjektleder Ol-Johán Sikku
Anna Kristine Skum Hætta og Anne Jannok Eira, prosjektmedarbeidere
Gudrun Kuhmunen og Anne Ingebjørg Eriksen, faglige eksperter

Feiring av 6. februar i barnehagen

Den 6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre:

Les mer her om nasjonaldagen og nasjonale symboler:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!