Kulturliv_mainimage (1).jpg

Sametingets hovedoppgave i kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet og utviklingen av denne. Det samiske samfunn er ennå inne i samfunnsbyggende fase, der basisområder innenfor kultur og språk har vært prioritert og fortsatt må prioriteres. Dette fordrer en kraftig innsats av det samiske samfunnet selv, de samiske institusjonene, Sametinget og statlige myndigheter. Sametinget ser det som sitt ansvar å ta vare på og utvikle det initiativet og den aktiviteten som den samiske befolkningen står for og vil være den viktigste premissleverandøren i denne prosessen. Statlige myndigheter innehar likevel det overordnede ansvar for å legge forholdene til rette slik at det samiske samfunn selv får mulighet til å videreutvikle sin samfunnsbygging. Regionale og lokale myndigheter har også et ansvar til å bidra til felles utviking av samisk kunst, kulturliv og samiske institusjoner.

Sametinget arbeider for at alle skal ha mulighet til å oppleve samisk kunst og kultur. Vi vil legge til rette for et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv av god kvalitet som skapes, utøves, formidles og oppleves og som er tilgjengelig for alle. 

Magga, Mariann Wolmann.jpg

Rådsmedlem
Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Østre

Medier og publikasjoner

De samiske mediers oppgaver er å informere den samiske befolkning og formidle kunnskaper, fakta og innsikt fra samfunnets store spennvidde.

Samiske medietilbud og samiske publikasjoner har en stor betydning for synliggjøring av samiske språk, som et ledd i språkutviklingen og språkopplæringen for hele den samiske befolkningen, og særlig blant barn og unge.

27.9
28.9

Samiske litteraturdager

Sametingets bibliotek inviterer til samiske litteraturdager på Diehtosiida i Kautokeino onsdag og torsdag 27. - 28. september. Litteraturdagene åpent for alle.

27. september

11.00 - 12.00 Lunsj og registrering

12.00 - 12.10 Velkommen!

12.10 - 13.00 Mai-Britt Utsi: Joiketradisjon - joik fra Varanger

13.00 -13.40 Forfatter Saia Stueng

13.40 - 14.00 Pause

14.00 - 14.45 Sara Margrethe Oskal: Tradisjonell fortellertradisjon i nye former

14.45 - 15.30 Lill Tove Fredriksen i samtale med Jovnna-Ánde Vest

15.30 - 16.00 Pause

16.00 - 16.30 Anne Merete Gaup: Samisk mytologi som film

16.30 - 17.10 Forfatter Kirste Paltto

17.10 - 17.40 Tone Elvebakk og Janne Olsby, Várdobáiki samisk senter

18.00 Middag

28. september

09.00 - 10.00 Brita Pollan: Slik den ene samen har fortalt den andre samen

10.00 - 10.30 Siri Gaski: Felles samisk bibliografi

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.15 Forfatter Inger Marie Aikio

11.15 - 12.00 Mona Nummedal, Bokbasen: E-bok utlån. John Harald Skum, Alta bibliotek

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 14.30 NORLA: Norge i Frankfurt 2019

Påmelding:

Frist: 06.09

Sendes til: liv.inger.lindi@samediggi.no

Alle bestiller selv overnatting: Thon hotel Kautokeino, tlf. 78 48 70 00

Lunsj og middag dekkes av Sametinget.

Velkommen!

Målet med Sametingets virkemidler til publikasjoner og andre medier er et mangfold av medier som synliggjør samisk språk, kultur og samfunnsliv. Delmålet er å bygge opp og utvikle samiske publikasjoner som bidrar til samfunnsengasjement.

Direktetilskuddene til publikasjoner og andre medier skal bidra til arenaer der samisk språk, kultur og samfunnsliv har en uavhengig stemme, og er identitetsskapende.

Idrett

Sport og idrett har en sentral plass i det samiske samfunnet. Historisk sett har fysisk aktivitet naturlig vært en del av den samiske kulturen.

Etter hvert som behovene har endret seg har mange av disse aktivitetene endret form og innhold, og fremstår i dag som basis for idrett og aktivitet både på høyt sportslig nivå og på mosjonsnivå.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Visepresident
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Målet for Sametingets økonomiske virkemidler til idrett er et mangfold av idrettsaktiviteter. Delmålet er et bredt og godt idrettstilbud for den samiske befolkningen.

Sametinget gir direktetilskudd til tre organisasjoner som organiserer samiske idrettsaktiviteter: Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) og FA Sápmi.

I tillegg gir Sametinget tilskudd til samisk ungdoms deltakelse i både idretts- og kulturdelen av Arctic Winter Games (AWG).

Direktetilskuddene til idrett skal bidra til at de samiske idrettsorganisasjonene kan utvikle et idrettstilbud både på bredde- og toppnivå.

Kunst- og kulturutøvelse

Sametingets ansvar når det gjelder utvikling av samisk kunst er å sørge for at kunstnerne har gode og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet. Vi skal både legge til rette for at vi har et mangfoldig samisk kulturliv samtidig som vi skal legge til rette for profesjonalisering og kvalitet. Vi skal legge til rette for tradisjonelle uttrykksformer, samtidig som vi skal legge til rette for samisk samtidskunst.

Sametingets viktigste verktøy i dette arbeidet er våre økonomiske virkemidler, men også den påvirkningsmuligheten vi har gjennom dialog, kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter.

24.9
26.9

The Sámi Parliament, together with local partners in Sápmi, as well as Norwegian and international advisors and supporters, has commissioned the formalities for establishing a foundation in the legendary Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku house.
In the spirit of the Máze joavku, the event will include numerous happenings including workshops:
- Indigenous methodologies, welcomes Sami and Indigenous artists and curators such as Candice Hopkins (curator, Documenta 14).
- Yoik, sound and music, is led by musician Johan Sara Jr. and welcomes Sami and Indigenous artistic practitioners related to these fields.
OCA is supporting both of these workshops.
- Dictionary of Indigenous aesthetics, is led by Jan-Erik Lundström (SDG, Kárášjohka) and Anna Hudson (York University, Canada/Turtle Island) and are funded by MICH (Mobilizing Inuit Cultural Heritage, York University, Canada/Turtle Island).
Museum exhibition: RiddoDuottarMuseat will conduct an exhibition on the Alta Actions, with the support of the Sámi Parliament.
Panel discussion: this will include members of the legendary Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku and other speakers, including representatives from Documenta 14.

More info: Siljá Somby, Sámi parliament, +47 78 48 42 30/ 99 45 38 24; or Katya Garcia-Antón, OCA

Sametinget har søkerbaserte tilskudd til kulturutøvelse, det kan søkes om midler til samiskspråklig litteratur, samisk musikk, samiskspråklige tegneserier, samiske forlag og kulturtiltak. Kunstneravtalen er en samarbeidsavtale inngått mellom Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR).

Kunstneravtalen

Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR) har inngått en samarbeidsavtale (kunstneravtale). På grunnlag av kunstneravtalen gjennomfører Sametinget og SDR årlige forhandlinger der innhold og økonomisk ramme for kommende års avtale blir fastsatt. 

Samisk kunstneravtale består av midler til kunstfond, stipend til samiske kunstnere, visningsvederlag og driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.

04.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Arenaer for samisk kulturutøvelse

De samiske kulturhusene, teatrene, festivalene og museene er viktige arenaer for å synliggjøre, ivareta og utvikle samisk kunst, kultur og kulturarv.

Disse institusjonene er samiske fyrtårn i sine lokalsamfunn, de tilbyr kulturnæringsarbeidsplasser i distriktene. Institusjonsbyggingen og institusjonsutviklingen er derfor grunnleggende for ivaretakelse og utvikling av det samiske samfunnet og det samiske demokratiet.

09.11

Kulturrådets årskonferanse 2017: Samisk vrede

Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Disse spørsmålene berører både norske og samiske kunst- og kulturaktører. Kulturrådet inviterer sammen med Sametinget til en inspirerende dag med samisk kunst og kultur på dagsorden under årskonferansen 2017. 

Unge samiske kunstnere bruker kunsten til å uttrykke frustrasjon og synliggjøre egen virkelighet. Vi har lånt tittelen til et verk av den samiske kunstneren Carola Grahn og satt samisk vrede på dagsorden. Overskriften peker på hvordan det aksjonistiske preger den samiske kunsten. Hva innebærer koblingen mellom kunst og politikk? Gjelder vreden også felles verdier som globalt er under press - verdier urfolk har særegne strategier for å holde i hevd? Vrede kan komme til uttrykk både høylytt og mer stillferdig. Vrede kan gi anledning til konfrontasjon, diskusjon, renselse og fornyelse. Med framtiden for øyet setter vi samisk kunst og kultur på agendaen. Les mer og meld deg på http://www.kulturradet.no/arskonferansen-2017 

Sametinget gir direktetilskudd til ulike arenaer for kulturutøvelse. Direktetilskuddene til arenaer for samisk kulturutøvelse skal bidra til:

  • Samiske kulturformidlingsinstitusjoner som synliggjør samisk kulturliv og fungerer som arenaer for utvikling av samisk kultur
  • Festivaler som synliggjør, formidler og utvikler samisk kultur
  • At de samiske teatrene kan utvikle seg kunstnerisk, produsere scenekunst på høyt nivå og kan turnere med scenekunst, slik at de fungerer som arenaer for kulturopplevelse og kulturformidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
  • At samisk kulturhistorie bevares, forvaltes og formidles

Vi har en søkerbasert ordning "Arenaer for kunst- og kulturformidling". Denne ordningen øker satsningen på samiske kunstnere, i tråd med kulturmeldingen. Blant prioriteringene i denne ordningen finnes et større fokus på nyskapende aktiviteter som skal bidra til utvikling av samiske institusjoner og arenaer for kunst- og kulturformidling. Ordningen støtter også arenaer, nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere til et internasjonalt marked, samt etableringsstipend for unge samiske kunstnere

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!