Sametinget arbeider for:

  • Å utvide forvaltningsområdet for samisk språk, gjennom rådgivning og samarbeid med kommunale myndigheter.
  • At det opprettes flere språkarenaer, ved å arbeide for å opprette samiske språksentre og å gi støtte til enkelttiltak.
  • At samisk skal være et levende språk også i fremtiden, gjennom å satse på barn og unge.
Hætta, Anne Britt.JPG

Avdelingsdirektør
SpråkavdelingenRettigheter

Den samiske folkegruppen i Norge skal kunne sikre og utvikle sitt språk, kultur og sitt samfunnsliv.

  • Alle har rett til svar på samisk når de henvender seg til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet for samisk språk.
  • Alle har rett til å bruke samisk i rettsvesenet.
  • Alle som ønsker å bruke samisk overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 
  • Samiske barn under barnevernets omsorg har rett til å bruke sitt morsmål. 
  • Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.
  • Ansatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap.
  • Alle har rett til opplæring i samisk i grunnskolen og i den videregående skole.
28.2

Høringsseminar om NOU 2016:18 Hjertespråket, i Kautokeino

Sametinget inviterer til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket 28.februar 2017 kl.14.00 -18.00 på Diehtosiida, Kautokeino.

Høringsseminaret er åpent for alle og blir tolket til norsk/nordsamisk. Seminaret vil bli streamet.

Dette høringsseminaret fokuserer på det nordsamiske språkområdet.

Etter å ha konsultert Sametinget oppnevnte regjeringen 19.september 2014 et utvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Samisk språkutvalg leverte sin utredning 10. oktober 2016. NOU 2018: 18 Hjertespråket er sendt ut på høring . Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. mars 2017.

Sametinget ønsker å bidra til at det samiske samfunnet blir oppmerksom på høringen og inkludert i oppfølgingen av utredningen. Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Link til høringen: Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Kontaktperson: Berit Karen Paulsen tlf 78 48 42 54 

Meld deg på arrangementet via Facebook.

Lover og forskrifter som omhandler samisk språk

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven):

Kapittel 3. Samisk språk.

Forskrifter som hører til Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) som omhandler samisk språk:

Forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk

Forskrift til samelovens språkregler

Forskrift til rett om opplæring i samisk

Lov om stadnamn:

Lov om stadnamn

Forskrift til lov om stadnamn

Forvaltningsområdet for samiske språk

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

23.2

Høringsseminar NOU 2016:18 Hjertespråket, i Tysfjord

Sametinget inviterer i samarbeid med Árran julevsámeguovdásj og -giellaguovdásj til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket torsdag 23.februar 2017 kl.14.00 -18.00 i auditoriet på Árran.

Høringsseminaret i Tysfjord fokuserer på det lulesamiske språkområdet, barnehager og vitaliseringskommuner. Leder Bård Magne Pedersen fra Samisk språkutvalg presenterer NOU 2016:18 Hjertespråket på høringsseminaret, der også sametingsråd Lars Filip Paulsen deltar.

Under seminaret vil det bli informert om høringsprosessen og Sametingets arbeid med samiske språk. Det blir også arrangert en paneldebatt med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Høringsseminaret er åpent for alle og blir tolket til lulesamisk/norsk. Det vil være enkel servering og påmelding er ikke nødvendig. 
Seminaret vil bli streamet: http://webcast-stage.seria.no/webcast/3264389

 

Bakgrunn
Etter å ha konsultert Sametinget oppnevnte regjeringen 19. september 2014 et Samisk språkutvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Utredningen ble overrakt regjeringen 10. oktober 2016, og er nå sendt ut på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse om NOU 2018: 18 Hjertespråket er 15. mars 2017.

Sametinget ønsker å bidra til at det samiske samfunnet blir oppmerksom på høringen og inkludert i oppfølgingen av utredningen, og arrangerer dermed en rekke høringsseminarer i de ulike språkområdene.

Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Link til høringen finner du her.

Kontaktpersoner
Berit Karen Paulsen, telefon: 78 48 42 54 
Liss-Ellen Ramstad, telefon: 78 47 40 14

Meld deg på Facebook arrangementet

Språkutvalgets hjemmeside

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárga/Nesseby, Porsáŋggu/Porsanger kommuner i Finnmark, Gáivuotna/Kåfjord og Lavangen kommuner i Troms, Tysfjord kommune i Nordland, Snåasen/Snåsa og Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.  

15.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

16.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

20.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

Samiske stedsnavn

Stedsnavnloven gir bestemmelser om stedsnavn i offentlig bruk. Loven gjelder i hele landet og dermed også i hele det samiske språkområdet. Stedsnavnloven skal sikre samiske stedsnavn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og konvensjoner. Det stilles krav til bruk av korrekt stavemåte og bruk av samiske tegn.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Sametingets stedsnavntjeneste:

Sametingets stedsnavntjeneste tilbyr informasjon og hjelp i arbeidet med samiske stedsnavn. 

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Det samiske området i Norge er i stedsnavnloven språklig sett delt i tre deler, slik at man i det sørsamiske området normerer stedsnavnene i følge sørsamisk rettskriving, i det lule- og pitesamiske området brukes lulesamisk rettskriving og i det nord- og østsamiske området brukes nordsamisk rettskriving. Nord-, lule- og sørsamisk er offisielle språk i Norge med egen godkjent ortografi. Østsamisk har også egen godkjent ortografi.

Sametinget har oppnevnt stedsnavnkonsulenter for nord-, lule-, og sørsamiske stedsnavn:

Nordsamisk: Jonny Inge Nutti  og Ardis Ronte Eriksen                        

Lulesamisk: Kåre Tjihkkom

Sørsamisk: Ole Henrik Magga

Sámi Giellagáldu

Språkgrensene for de samiske språkene følger ikke riksgrensene. Forutsetningene for en helhetlig språkpolitikk er at det er samarbeid over grensene. Sametingene i Sverige, Finland og Norge igangsatte et treårig grenseoverskridende samarbeidsprosjekt. Videreføringsprosjektet Sámi Giellagáldu er det samiske folkets felles og samtidig øverste vedtaksorgan i spørsmål som vedrører samiske språk. Sámi Giellagáldu er et underliggende organ til Samisk Parlamentarisk Råd.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Tilbyr språkhjelp

Sámi Giellagáldu er et faglig sakkyndig organ, som tilbyr språkhjelp og veiledning i spørsmål som gjelder bruken av de samiske språkene. Sámi Giellagáldu godkjenner nye termer, vedtar normering, språkrøkt, stedsnavn, utvikling av språket og navnetjeneste og gir informasjon om de samiske språkene.

Språkbrukerne kan sende språkspørsmål til Sámi Giellagáldu via facebook-siden eller via e-post. Sámi Giellagáldu tilbyr språkhjelp i forbindelse med sør-, lule- og nordsamisk og også enaresamisk og østsamisk.

Riektačállinrávvagat-heftet tar for seg de viktigste rettskrivningsregler, så som bruken av skilletegn, om når og hvordan tegner som komma, punktum, tre punktum, semikolon, spørsmålstegn, utropstegn, skråstrek og andre skrivetegn skal brukes. I heftet finner man svar på de vanligste språkspørsmål.

Mer informasjon om virksomheten til det felles nordiske språkorganet finner du på hjemmesidene til Sámi Giellagáldu.

Fakta om samiske språk

Samisk hører til den uralske språkfamilien og blir snakket i Norge, Sverige, Finland og Russland.

De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

De samiske språkområdene strekker seg tradisjonelt over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Riksgrensene er trukket på tvers av språkgrensene. De mest brukte samiske språkene i Norge i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Pitesamisk og østsamisk er i en vitaliseringsfase i Norge.

I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk.

Samiske språk er beskyttet av blant annet ILO-konvensjon 169, Norges grunnlov, Stedsnavnloven, Samelovens språkregel i Norge og gjennom opplæringsloven.

Internasjonalt er samiske språk beskyttet av blant annet nordisk språkdeklarasjon og European Charter for Regional and Minority Languages.

Se mer fakta om samiske språk på internettsiden til Store norske leksikon.

13.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

25.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

25.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

Språkteknologi

Sametingsrådet samarbeider med ulike forsknings- og utviklingsaktører for å styrke det språkteknologiske tilbudet innen alle de samiske språkene. De samiske språkene trenger språkbrukere, og aktive språkbrukere behøver moderne hjelpemidler for data, nett og mobile enheter.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Divvun-prosjektet og talesyntese for nordsamisk språk er begge viktige språkprosjekter som i sin tid ble etablert i Sametingets regi, men som nå er overført til UiT Norges Arktiske Universitet. Sametinget samarbeider om allerede eksisterende og nye prosjekter for å øke antallet og kvaliteten av teknologiske språkverktøy.

Språkkampanjen Snakk samisk med barnet

Sametinget har satt i gang en ny språkkampanje Snakk samisk med barnet. Formålet med kampanjen er å belyse temaet språkvalg for barn, og to-/flerspråklighet.

 

30823027501_11509ee7b7_k.jpg

Språkambassadørene, språkforsker Berit Anne Bals Baal og Aili Keskitalo, som da var sametingspresident (Foto Jan Roger Østby)

Paulsen, Lars Filip.jpg

Rådsmedlem
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Valg av språk til sitt barn er kanskje ikke alltid et ukomplisert valg, og mange opplever endel problemstillinger i forbindelse med det. Sametinget vil bidra til bevisstgjøring blant foreldre om språkvalg, spre informasjon og veiledning samt være til støtte for foreldre.

Sametingets hovedmål for utvikling av samiske språk er å øke antall språkbrukere og øke bruken av samiske språk. En av våre hovedoppgaver er å arbeide for at samiske språk styrkes og utvikles i fremtiden, og som del av dette har Sametinget satt som mål å arbeide for at samiske språk overføres mellom generasjoner hjemme.

I forbindelse med kampanjen har Sametinget rekruttert flere foreldre som har ulike erfaringer med språkvalg og de vil dele sine historier på lanseringen og de skal jobbe med kampanjen fremover.

Kampanjen har en egen Facebook-side.

Det er også laget baby-pakker til nybakte foreldre som skal deles ut på helsestasjoner. Pakken inneholder et veiledningshefte om kampanjen, et lite sanghefte, body og smekke, med kampanjens logo på.

Les mer om tospråklighet og barns språkutvikling:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!