Hvordan kan Sparebank1 Nord-Norge bidra til å bevare grunnleggende infrastruktur i distriktene?

Hvordan kan Sparebank1 Nord-Norge bidra til å bevare grunnleggende infrastruktur i distriktene?

Nyheten om at Sparebank1 Nord-Norge stenger halvparten av sine kontorer, blant annet i Tana og Karasjok, vekker stor bekymring for infrastruktur, utvikling i distriktene og den samiske befolkninga i nord, mener sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Begrunnelsen for den massive nedstengninga skal være endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling. For den samiske befolkningen har dette banktilbudet vært et av få tilbud der samisk språk er ivaretatt i tjenestene som banken leverer. Det betyr at å stenge filialene i Tana og Karasjok vil innebære at ivaretakelsen av samisk språk svekkes.

Med dette bidrar Sparebank1 Nord-Norge selv til en tendens der infrastukturen avvikles i distriktene, noe som påvirker distriktsutvikling og demografi på en negativ måte, mener Muotka som sier at sametingsrådet vil be om et møte med ledelsen i banken.

– Jeg håper at vi da kan få forklart hvor veldig viktig det er for samiske bankkunder å få bistand lokalt og på eget språk.

I tillegg til at nedskjæring av bankfilialer vil være med på å påvirke demografi, lokalt næringsliv og infrastruktur, vil denne beslutninga også påvirke næringsutviklingen i disse områdene.

– Det er ikke til å legge skjul på at de flinke fagfolkene i bankens filialer kan bistå lokale entreprenører med innsikt i de finansieringsbehov som man har i disse områdene, sier Muotka.

– De lokale bankfolkene vet at det er dyrt å bygge for eksempel driftsbygninger for landbruket, og at byggekostnadene i et arktisk område er dyrere enn andre steder. Derfor bekymrer det oss dypt at slik nærhet og kompetanse nå forsvinner.

– I 2005 opprettet daværende regjering et distrikts- og regionsutvalg for å satse mer på distriktspolitikken. Spørsmålet blir hva vi skal med distriktsutvalg når det verken er bank, post, politi eller lege lengre i distriktet, sier Silje Karine Muotka.

På bankens nettsider kan man lese at «Hos oss møter du rådgivere med lokal kunnskap om både boligmarkedet og næringsliv, og spesialister som kan bistå på alle områder. Som kunde bidrar du også til at den største andelen av utbyttet blir igjen i landsdelen, siden vår største eier faktisk er Nord-Norge. Det er dette som gjør at vi kan være en støttespiller til en rekke prosjekter og tiltak i landsdelen.»

Avstanden mellom kunder og bank vil for enkelte nå bli så stor at man mister nærhet til banken og tilgang til bankansatte med viktig og verdifull lokal kunnskap. Selv om mange banktjenester kan gjøres digitalt kan dette ikke erstatte lokal kunnskap.

– Dersom Sparebank1 Nord-Norge vil bidra til å bevare grunnleggende infrastruktur i distriktene, bør de snarest reversere nedstengningsprosessen, og heller bidra til økt verdiskapning ved å være til stede og satse på lokal næring av og med de menneskene som faktisk bor der, avslutter Silje Karine Muotka.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576 eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no