Samiske barns rettigheter styrkes i ny barnevernslov

Samiske barns rettigheter styrkes i ny barnevernslov

Sametinget er fornøyd når det endelig er blitt fastsatt at barnets beste skal være avgjørende i alle handlinger og avgjørelser som berører barn, og at barnets etnisitet, språk, kultur og religion skal være en del av barnets beste-vurdering.

BildeKlikkForStorVersjonI forrige uke vedtok Stortinget ny barnevernslov og den nye loven tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Målet med den nye barnevernsloven er å sette barnas behov i sentrum, og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn. Sametinget har deltatt i dette arbeidet gjennom konsultasjoner.

– Vi har hatt som mål at også samiske barns rettigheter som urfolk skal synliggjøres og styrkes. Sametinget er fornøyd at vi har fått fastslått i formålet til den nye barnevernsloven at barnas etnisitet, språk, kultur og religion skal ivaretas når barnets beste skal vurderes, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Sametinget mottar tilbakemeldinger om manglende forståelse for samiske barns rettigheter og behov innenfor alle deler av barnevernstjenesten. Barnas rett til en oppvekst med samisk språk og kultur etterspørres og synliggjøres i liten grad, og blir ikke tilstrekkelig vektlagt ved valg av omsorgsformer.

– Samiske barn møter i dag et barnevern som ikke alltid er i stand til å ivareta deres rett til å vokse opp med sitt samiske språk og kultur. Barnas rettigheter som urfolksbarn er ikke tilstrekkelig kjent innenfor barnevernssystemet, sier Eira.

Eira påpeker at det er liten kunnskap om samisk språk og kultur innenfor alle nivåer i barnevernstjenesten, både i kommuner og i statlige institusjoner. Dette bekreftes gjennom en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Manglende kunnskap er lite tilfredsstillende og gir begrensede mulighet til å fange opp, og å vurdere samiske barns behov, sier Eira.

Samiske barn som urfolk har et særlig vern som må vektlegges. Det har derfor vært viktig at samiske barn synliggjøres i loven, Sametinget er fornøyd med at det kommer klart frem i Barnevernsloven formålsparagrafer at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken, og at samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas.

Det innebærer at samiske barns etnisitet, språk og kultur ivaretas i alle handlinger og avgjørelser i barnevernet, deriblant valg av tiltak, fosterhjem og institusjoner.

– Fra Sametingets side er vi fornøyd med at samiske barns rettigheter er styrket i ny barnevernslov. Samtidig ser vi at det også er nødvendig å styrke kompetansen om samiske barn innenfor barnevernsfeltet. Vi har derfor bidratt til større kompetansekrav i forskrifter for høyere utdanninger innenfor barnevern, og andre utdanninger som ivaretar samiske barn, sier Eira.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), mob. +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no