Verneprinsipper i tradisjonelle samiske områder

Verneprinsipper i tradisjonelle samiske områder

Sametingsrådet fortsetter arbeidet med en redegjørelse om verneprinsipper i  tradisjonelle samiske områder. Sametingsrådet har allerede vært på besøk til Seiland nasjonalpark tidligere i høst, og neste befaring går til Trollheimen verneområde.

Befaringen til Trollheimen er lagt til 29. og 30. september. På den første dagen skal sametingsrådet bli bedre kjent med verneområdet og drar på befaring med verneområdeforvaltere Hege Sæther Moen og Roar Pettersen, og representanter fra verneområdestyret. Dersom det blir bra vær skal man gå inn mot Jøldalshytta som ligger inne i verneområdet, og som gir et bilde av hvordan Trollheimen ser ut.

På kvelden skal det arrangeres et seminar om Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten, også kjent som Samerettsutvalget 2 i Oppdal. Det legges opp til at lokale sameforeninger, reindrifta og andre interesserte kan bidra i diskusjonen.

Under seminaret vil også reindrift og kulturminner være tema.

– Trollheimen er historisk spennende og det er blitt registrert gammetufter som viser sørsamisk bosetting i eldre jernalder her, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Neste dag skal sametingsrådet på egen befaring med reinbeitedistriktet Trollheimen sïjte.

Trollheimen er et konsesjonsområde for reindrift som baserer seg på et særlig rettslig grunnlag fra høyesterett i 1981.

– Dagens drift er basert på leieavtaler og ekspropriasjonsvedtak. Vi har skjønt at reindrifta i området har vært drevet under vanskelige forhold over lang tid, og vi ønsker å sikre trygge rammebetingelser for reindrifta i Trollheimen, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet har lenge tenkt på å besøke Trollheimen, og nå skjer det endelig.

– Det er et stort verneområde og reindrifta drives etter spesielle vilkår, utenfor det som per i dag er definert som det samiske reinbeiteområdet. Vi ønsker å få et bedre innblikk i forholdene, både i forhold til redegjørelsen om samisk bruk som vern og når det gjelder reindriftas framtid i Trollheimen, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

For mer informasjon, kontakt politisk rådgiver Eirik Larsen (NSR), tlf. 970 80 217 eller e-post: eirik.larsen@samediggi.no