Vil at flere engasjerer seg i likestillingsarbeidet

Vil at flere engasjerer seg i likestillingsarbeidet

Likestilling mellom kjønnene handler om selvbestemmelse, rettferdighet og likeverd, både kollektivt og individuelt. Kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene på alle samfunnsområder. På plenumsmøtet denne uken legger sametingsrådet frem sin likestillingspolitiske redegjørelse om kjønnslikestilling.

BildeKlikkForStorVersjonSametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om kjønnslikestilling er den femte redegjørelsen på likestillingsfeltet denne perioden. Kjønnslikestilling er tradisjonelt det mange tenker på når det er snakk om likestilling, og kjønnslikestillingskampen har på mange måter banet vei for de øvrige innsatsområdene på likestillingsfeltet, som likestilling for samer med funksjonsnedsettelse, LHBTIQ-personer, voldsproblematikken i Sápmi og kampen mot hatytringer. Disse innsatsområdene danner grunnlaget for ny likestillingsmelding som Sametinget skal behandle senere i perioden. 

– Kjønnslikestilling er fremdeles et svært aktuelt tema på flere samfunnsområder. De siste års forskning avdekker store forskjeller mellom kjønn innenfor viktige områder i det samiske samfunnet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Innenfor utdanning vet vi at flere samiske menn faller fra videregående opplæring enn kvinner, og at det er vanskeligere for kvinner å få innpass i for eksempel primærnæringene. Sametingsrådet ønsker at det skal være like muligheter for kjønnene.

Arbeid og videreføring av tradisjonell kunnskap innenfor samiske næringer skal gi en reell mulighet for yrkesdeltakelse for alle kjønn. Forutsetningen for et robust samisk næringsliv er at det skapes et mer differensiert arbeidsmarked med større bredde i ulike typer virksomheter, og et arbeidsliv med større balanse mellom kjønnene.

– I dagens næringsliv ser vi en dreining der kvinners rolle gradvis blir styrket. Det er flere kvinner som etablerer seg innen tradisjonelle mannsyrker og kvinners innflytelse i primærnæringene blir styrket, konstaterer Keskitalo.

Det er likevel en vei å gå når det gjelder å befeste kvinners innflytelse og deltakelse i tradisjonelle mannsyrker. Det eksisterer kjønnsroller i det samiske samfunnet som ikke er forenlig med tanken om reell likestilling. Sametinget vil legge til rette for økt forskning og statistikk på likestillingsfeltet.

– Tradisjonelt har kjønnslikestilling vært oppfattet som en kvinnesak, og på flere områder er det fremdeles det, fastslår sametingspresident Keskitalo, men sametingsrådet ønsker at flere engasjerer seg og involveres i likestillingsarbeidet.

– Vi ser viktigheten av at både kvinner og menn deltar i debatten, og vi vil at Sametinget skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder likestilling, avslutter presidenten.