Rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for Budsjett og samordning

Sametinget har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for budsjett og samordning og vi er derfor på utkikk etter en engasjert person som har erfaring med arbeid fra internkontroll. 

Søknadsfrist: 30.11.2023. 

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider gjennom politikk og forvaltning for at samene skal få sikret og utviklet sitt språk, kultur og samfunnsliv. Som medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi.

Seksjon for budsjett og samordning består av fem medarbeidere inkludert seksjonssjefen. Seksjonen er en del av administrasjonsavdelingen på Sametinget. Administrasjonsavdelingen består ellers av seksjon for Økonomi- og lønn, seksjon for HR og seksjon for It- og drift. 

Sametinget har mange kontorsteder som du kan velge mellom, og du kan velge blant de stedene som har ledig kontorsted. For tiden har vi ledige kontorlokaler i Karasjok, Kautokeino, Varangerbotn, Manndalen, Hattfjelldal, Evenskjer, og Drag.

Sametingets ansatte må påregne seg noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Som controller vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Evaluere styrings- og kontrollsystemer for å sikre at virksomhetens strategi og mål nås på en effektiv måte
 • Styrking, videreutvikling og effektivisering av det interne kontrollsystemet
 • Yte lederstøtte ved å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Være pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid for å styrke våre leveranser
 • Videreutvikle og forbedre rutiner, prosesser og systemer for rapportering
 • Risikoanalyse av Sametingets virksomhet og oppfølging av dette
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av forskrifter for tilskudd
 • Bistå Sametingets avdelinger med vurderinger av tilskuddsmottakeres rapporteringer
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets budsjett
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets årsrapport, herunder også bistå økonomiseksjonen med årsoppgjøret
 • Bistå økonomiseksjonen i tolking av regelverk og Statens regnskapsstandarder
 • Bistå og følge opp eventuelle forhold som tas opp av Riksrevisjonen og Sametingets kontrollutvalg
 • Rådgivning og opplæring


Øvrige oppgaver ved behov, for eksempel:

 • Delta på eksterne møter og seminarer der dine saksområder er tema
 • Bidra med utvikling av ulike skjemaer, søknadsrunder og så videre i Sametingets tilskuddsforvaltningssystem

​Din arbeidsdag vil bli formet ved behov og med din kunnskap. Du kan regne med at stillingens og seksjonens oppgaver vil endres med Sametingets behov.

Kvalifikasjoner 

Du må ha:

 • Utdanning på bachelor med spesialisering innen revisjon eller økonomistyring
 • Arbeidserfaring som revisor/controller minimum 5 år 
 • Kunnskap om offentlig forvalting
 • Gode kunnskaper i Microsoft Excel, Word og PowerPoint
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og eller samisk
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å inngi tillit
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ


Det er en fordel om du har:

 • Kompetanse/erfaring innen økonomistyring i staten og tilskuddsforvaltning
 • Kunnskap om forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Har jobbet med forskrifter knyttet til tilskudd i offentlig sektor
 • Kunnskap om virksomhetsstyring i staten
 • Kjennskap til DFØ sin mal for internkontroll
 • Kunnskaper om samiske samfunnsforhold
 • Synes at digitalisering er spennende

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Nyansatte som ikke behersker Samisk vil ved ansettelse forplikte seg til å måtte bestå eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for at den nytilsatte skal kunne gjennomføre samisk studiet innen to år etter tiltredelse.

Vi tilbyr 

Hos oss får du jobbe med spennende oppgaver i et mangfoldig miljø i Sametinget. Du vil bli en del av en virksomhet under utvikling og med mye engasjement og godt arbeidsmiljø. 

Vi er stolte over å ha et langsiktig mål om at samisk er vårt hovedspråk og jobber med strategier for å nå det målet på sikt. Mange medarbeidere hos oss behøver kompetanse i både muntlig og skriftlig samisk før vi når det målet.

Sametinget følger statlige lov- og avtaleverk.

Hos oss får du

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse, det vil trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 20 % pr. år, inntil kr 30.000, og særskilt skattefradrag.
 • Gratis barnehageplass i Finnmark og Nord-Troms fra 1.august 2023.
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse 

Mangfold i Sametinget

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1434 Rådgiver fra: ltr 56/ 548 600kr til: ltr 66/646 000kr eller 1364 Seniorrådgiver fra: ltr 63/615 700kr til ltr: 70/692 400kr avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For å bli ansatt som 1364 Seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Nyansatte som ved tiltredelse har formell utdanning på høyskole eller universitetsnivå 60 studiepoeng i samisk, og forplikter seg til å jobbe tospråklig vil få en engangsbonus ved tilsettelse tilsvarende to månedslønner.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Slik søker du stilling hos oss

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke? 

Du søker på stillingen i vår rekrutteringsportal. 

Gå til Sametingets rekrutteringsportal og søk stillingen

Vi ber deg laste opp vitnemål og attester, samt søknadsbrev. Vi ber deg om å oppgi minst to referanser enten i søknadsbrev eller i CV. 

Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: Søk godkjenning av høyere utdanning (bachelor, master, ph.d) | HK-dir (hkdir.no)

Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for å begrunne dette i søknaden din. 

Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. Innsyn i søkerliste gis på forespørsel.

Kontakt 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Seksjonssjef Veslemøy Dahl på Tlf. +47 958 50 804 eller pr e-post veslemoy.dahl@samediggi.no

Om oss

Sametingets ansatte jobber kunnskapsbasert og er en ledende institusjon i Sápmi. Våre ansatte har høy kompetanse på hver sine fagfelt og er dedikerte til mandat, visjon og arbeidsoppgaver i Sametinget. Som ansatt hos oss kan du jobbe med blant annet oppfølging av politiske vedtak, kontinuerlig forbedring og forvaltning- og saksbehandlingsoppgaver. 

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. Sametinget har desentrale kontorsteder, hvor ansatte jobber på tvers av avdelinger og seksjoner. Parlamentsbygget ligger i Karasjok, og våre kontorsteder er i Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa. 

Ansatte kan jobbe ved andre kontorsteder enn sitt eget som gjest. Dette bidrar til at ansatte kan bli bedre kjent i flere deler av Sápmi, og bygge relasjoner og arbeidsmiljø på tvers av avdelinger, seksjoner og kontorsteder.

Sametingets visjon: Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. 

Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv. 

Sametingets visjon tufter på fem grunnleggende verdier; i samisk ånd, åpenhet, samhandling, inkluderende, pålitelighet og lojalitet. 

For å oppnå vår visjon jobber Sametinget strategisk opp mot følgende mål:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass