Persovdnasuodjaleapmi ja cookies

Persovdnasuodjaleapmi ja cookies

Diehtojuohkinkapselat (Cookies) samediggi.no

Diehtojuohkinkapselat leat smávva teakstafiillat mat darvánit du neahttalohkkii dalle go don galledat dahje eará láhkai ovttas doaimmat min neahttasiidduiguin. Mii eat vurke dieđuid mat sáhttet dovdáhit du gii don leat.

Mii geavahat diehtojuohkinkapseliid dahje cookies fuolahan dihtii buriid geavaheaddjivásihusaid min neahttasiiddus. Dasa lassin lea muhtun oassi neahttabáikki funkšunalitehtas sorjavaš cookies:is go galgá doaibmat, nugo ovdamearkka dihtii sisaloggen.

Mii geavahat diehtojuohkinkapseliid go galgat:

  • oahppat geavaheaddji láhttema birra, nu ahte mii sáhttit buoridit neahttabáikki funkšunalitehta, geavaheaddjivásihusa ja sisdoalu
  • heivehit sisdoalu, nu ahte šaddá eanemus relevánta dutnje
  • oažžut neahttabáikki doaibmat johtileappot ja sihkkareappot
  •  

Jos don háliidat dohkkehit diehtojuohkinkapseliid geavaheami

Eanaš ođđaáigásaš neahttalohkkit (omd Internet Explorer, Google Chrome ja Firefox)
stivrejuvvojit nu ahte dat automáhtalaččat dohkkehit diehtojuohkinkapseliid. Jos geavahat min neahttasiidduid almmá ahte deaddilat eret diehtojuohkinkapseliid doaimma, de dohkkehat don Sámedikki diehtojuohkinkapseliid geavaheami.

Jos don rievdadat diehtojuohkinkapseliid rávvagiid, de sáhttá dat dagahit dan ahte neahttabáiki ii doaimma šat dábálaččat. Don sáhtát dákko lohkat movt don hálddašat diehtojuohkinkapseliid:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Google Analytics

Mii geavahat Google Analytics anonymiserejuvvon dieđuid čohkkemii vai mii oppa áiggi sáhtášeimmet buoridit neahttabáikki ja addit dutnje buoret vásihusaid. Dieđuid vuođul sáhttit mii earret eará oaidnit mas min geavaheaddjit eanemusat beroštit ja dat veahkeha min vuoruhit sisdoalu.

Mii geavahat funkšuvnna «anonymizeIP» nu ahte du IP-čujuhus ii sáddejuvvo Googlei.

Google Analytics Cookies

Namma

Bistin

Funkšuvdna ja ulbmil

_ga

2 jagi

Sirre sierra geavaheddjiid eret nubbi nuppis. Dát veahkeha min oaidnit movt sierra geavaheaddjit geavahit neahttabáikki máŋgga lágan vugiiguin.

_gid

24 diimmu

Sirre sierra geavaheddjiid eret nubbi nuppis. Dát veahkeha min oaidnit movt sierra geavaheaddjit geavahit neahttabáikki máŋgga lágan vugiiguin.

_gat

1 minuhtta

Ráddje jearramiid logu mat sáddejuvvojit Googlei.

_utma

Jahki 2038

Lohká man gallii don leat leamaš neahttabáikkis Gjøre, dagaha ahte mii sáhttit oaidnit man galle geavaheaddji leat fitnan neahttabáikkis ovdal ja geat bohtet vuosttaš gearddi.

_utmb  

Sihkkojuvvo maŋŋá go leat galledan

Registrere áiggi goas geavaheaddji lea boahtán neahttabáikái _utmb ja _utmc barget ovttas ja dagaha ahte mii sáhttit oaidnit man guhká muhtun lea leamaš neahttabáikkis ja movt sii navigerejit neahttabáikkis.

_utmc

30 minuvtta maŋŋá go leat leamaš aktiiva

Registrere goas geavaheaddji guođđá neahttabáikki dahje ii leat šat aktiiva.   _utmb ja _utmc ovttas ja dagaha ahte mii sáhttit oaidnit man guhká muhtun lea leamaš neahttabáikkis ja movt sii navigerejit neahttabáikkis.

_utmz

6 mánu

Registrere gos trafihkka neahttabáikái boahtá. Jos don bohtet neahttabáikái dan bokte go deaddilit ovtta liŋkka muhtun eará neahttabáikkis, de registrerejuvvo neahttabáiki gáldun dan galledeapmái. Dat dagaha omd. ahte mii sáhttit mihtidit kampánjja beaktilvuođa Facebookas.

 

Eará diehtojuohkinkapselat

Namma

Bistin

Funkšuvdna ja ulbmil

.ASPXANONYMOUS  

Sihkkojuvvo juohke fitnama maŋŋá

ASP.NET kapselat aktiverejuvvojit jos logget sisa neahttabáikái. Cookien ásaha áidnalunddot ID almmá ahte don identifiserejuvvot gii don leat ja iská leatgo riekta loggen sisa. Ulbmilin lea ahte don sáhtát navigeret neahttabáikkis sisaloggejuvvon geavaheaddjin, almmá ahte don loggejuvvot fas olggos. Cookien «muitá» ahte don leat loggejuvvon sisa.  

ASP.NET_SessionId

Sihkkojuvvo juohke fitnama maŋŋá

ASP.NET kapselat mat geavahuvvojit dan várás ahte neahttabáiki galgá nagodit sirret geavaheddjiid eret nubbi nuppis ja muitit válljemiid maid guhte lea dahkan. Dat ii identifisere dan gii don leat.  

__AntiXsrfToken

Suodjala neahttabáikki dihto lágan fallehemiid vuostá ja sihkkarastá neahttabáikki.

__cfduid  

1 jahki

Oaidná ahte boahtá go trafihkka eanet mašiinnain seamma IP-čujuhusas. Dat mearkkaša dan ahte neahttabáiki sáhttá iskat leago galledeapmi oahpes mašiinnas, vaikko don omd. čohkkášit gáfejas. Kapselis eai leat peršuvnnalaš dieđut. Dát kapsel sáhttá dagahit ahte neahttabáiki šaddá jođáneappo ja sihkkareappot.
guhkes

Diehtojuohkin giellaválljenvejolašvuođain

ReadSpeakerSettings

ReadSpeaker geavaha vai muitá du ReadSpeaker válljemiid.

mp_*

1 jahki

Mixpanel:a Cookie. Geavahuvvo neahttabáikki trafihka analyseremii

 

 

Google Analytics Cookies
Navn Varighet Funksjon og formål
_ga 2 år Skiller ulike brukere fra hverandre. Det hjelper oss å se hvordan ulike brukere anvender nettstedet på forskjellige måter.
_gid 24 timer Skiller ulike brukere fra hverandre. Det hjelper oss å se hvordan ulike brukere anvender nettstedet på forskjellige måter.
_gat 1 minutt Begrenser antall forespørsler som blir sendt til Google
_utma År 2038 Teller hvor mage ganger du har vært inne på nettstedet Gjøre at vi kan se hvor mange av brukerne som har vært på nettsetdet før og hvor mange som kommer for første gang.
_utmb   Slettes etter hvert besøk Registrerer tidspunktet en bruker kommer inn på nettstedet   _utmb og _utmc jobber sammen og gjør at vi kan se hvor lenge noen er aktiv på nettstedet og hvordan de navigerer rundt på nettstedet.
_utmc 30 minutter etter at du har vært aktiv Registrerer når en bruker forlater nettstedet eller slutter å være aktiv.   _utmb og _utmc jobber sammen og gjør at vi kan se hvor lenge noen er aktiv på nettstedet og hvordan de navigerer rundt på nettstedet.
_utmz 6 mnd. Registrerer hvor trafikken til nettstedet kommer fra. Hvis du kom til nettstedet ved å klikke på en lenke på et annet nettsted blir det nettstedet registrert som kilden for det besøket. Det gjør at vi for eksempel kan måle effekten av en kampanje vi har på Facebook.

 

Eará dihtojuohkinkapselat

Andre Cookies
Navn Varighet Funksjon og formål
.ASPXANONYMOUS   Slettes etter hvert besøk Cookie fra ASP.NET som aktiveres hvis du logger inn på nettstedet. Cookien oppretter en unik ID uten å identifisere deg som person og sjekker om du er korrekt logget inn. Formålet er at du kan navigere på nettstedet som innlogget bruker, uten at du blir logget ut igjen. Cookien «husker» at du er logget inn.  
ASP.NET_SessionId Slettes etter hvert besøk Cookie fra ASP.NET som brukes for at nettstedet skal klare å skille brukere fra hverandre og huske valg hver enkelt har tatt. Den indentifiserer ikke deg som person.  
__AntiXsrfToken   Beskytter nettstedet mot visse typer angrep og gjør nettstedet sikrere.
__cfduid   1 år Ser om det kommer trafikk fra flere maskiner på samme IP-adresse. Det vil si at nettstedet kan sjekke om besøket kommer fra en kjent maskin, selv om du for eksempel sitter på en kafé. Cookien inneholder ikke personlige data. Denne Cookien bidrar til å gjøre nettsidene raskere og sikrere.  
lang   Informasjon om språkinnstillinger
ReadSpeakerSettings   Brukes av ReadSpeaker for å huske dine innstillinger av ReadSpeaker.
mp_* 1 år Cookie fra Mixpanel. Brukes for å analysere trafikken på nettstedet.