Sámi mátkeealáhus

Sámi mátkeealáhus

Sámediggi meroštallá sámi mátkeealáhusa dakkár ealáhussan mas sámi kulturoasit leat doaimma váldooassin. Jus galgá sáhttit ohcat doarjaga sámi mátkeealáhussii, de fertejit dát eavttut leat ollašuhttojuvvon, ja dalle sáhttet fitnodagat miehtá riikka ohcat.

Sámediggi háliida ollu birrajagi mátkeealáhusfitnodagaid mat gaskkustit sámi kultuvrra dakkár vugiin mas sámit dovdet iežaset. Sámi mátkeealáhusas leat ollu smávva fitnodagat, dávjá ovttaolbmofitnodagat, main eaiggádiin dávjá lea eará bargu lassin. Ollugat dain geat doaimmahit sámi mátkeealáhusa, orrot doaresbeliin, guhkkin eret girdišiljus ja guhkkin eret doppe gosa riddorukto boahtá gáddái. Das leat muhtun lassi hástalusat maid eat berre vajálduhttit.

Sámi kultuvra lea áibbas áidnalunddot ja lea Gasko- ja Davvi-Norgga guovddážis, ja mii fertet bearráigeahččat ahte eanebut ávkkástallet sámi kultuvrrain, dainna lágiin ahte mii sámit dovdat iežamet das mii fállojuvvo. Mii fertet gávdnat vugiid mo oahpásmahttit iežamet kultuvrra, ja min mielas das lea issoras stuorra vejolašvuohta. Dutkamat han čájehit ahte árbevirolaš kulturgaskkusteapmi sáhttá vásihuvvot stereotiipan, uhccán guoskevažžan ja uhccán geasuheaddjin.

Jus galggaš lihkostuvvat birrajagi, geasuheaddji, guoddevaš vásáhusbuktagiid ja konseapttaid ovddidemiin, de ferte fitnodagaid ja mátkemeriid differensieret ja vásáhusvuđot mátkeeallin ferte profesjonaliserejuvvot. Dat lea guoskevaš beroškeahttá das geahčas go Norgii, Davvi-Norgii vai sámi servodahkii erenoamážit.