Gïeleteknologije

Gïeleteknologije

Saemiedigkieraerie ovmessie dotkeme- jïh evtiedimmieaktöörigujmie laavenjostoe juktie dam gïeleteknologeles faalenassem gaajhki saemien gïeli sisnjeli nænnoestidh.

Saemien gïelh gïeleutnijh daarpesjieh, jïh eadtjohke gïeleutnijh daajbaaletje viehkiedïrregh daarpesjieh daatovrasse, nedtese jih mobijle ektievoetide.

Divvun-prosjekte Divvun- jïh soptsesesyntese noerhtesaemien gïelese leah gåabpegh vihkeles gïeleprosjekth mah don baelien tseegkesovvi Saemiedigkeste, men mah daelie leah sertiestovveme UIT Nöörjen Arktiske Universiteetese. Saemiedigkie laavnejostoe prosjekti bïjre mah joe gååvnesieh jïh orre prosjekti bïjre juktie låhkoem jïh kvaliteetem teknologeles gïeledïrregijstie lissiehtidh.

Digitaale gïeledïrregh

Dovne Giellatekno jïh Divvun gellie nuhteligs gïeledïrregh saemien gïelide utnieh.

Datne dovne nuhteligs gïeledïrregh nuhteligs gïeledïrregh saemien gïelide jïh saemien saemien nedtebaakoegærjah gaavnh.

Daesnie saemien tastatuvrh jïh væhtakodah gaavnh:

Tastatuvrh mobijletellefovnide

Tastatuvrh daatovridie

Saemien reaktatjaelemedïrregh:

Divvunen sæjrojne saemien reaktatjaelemedïrregh gaavnh, ovmessie tjaelemeprogrammide jïh operatijvesysteemide.

Aajhterevoetelatjkoe

Saemiedigkien direktööre Rune Fjellheim jïh UiT Nöörjen arktiske universiteeten direktööre Jørgen Fossland aajhterevoetelatjkoem jïh aalkoereaktam saemien gïeleteknologijese jååhkesjin goeven 12.b. 2019  Saemiedigkien jïh UiT Nöörjen arktiske universiteeten gaskem.

– Saemiedigkien jïh saemien åålmegen bieleste manne geerjene mijjieh latjkoen bïjre seamadamme daelie. Dïhte håksa saemien åålmege annje aajhterevoetem åtna gaaltijekodese mænngan UiT Nöörjen arktiske universiteete dïedtem åadtjoeji saemien gïeleteknologijebarkoen åvteste 2011. Manne joekoen garmeres destie maam buektiehtamme suerkien sisnjelen, dehtie raejeste Saemiedigkie barkoem eelki aareh 2000-låhkoen, jalhts vaenie vierhtieh jih jïjnje orre barkoe. Annje jïjnje barkoe aajmene åvtelen aaj saemien gïelh ellies gïeleteknologeles vuekieh åtna. Manne hijven laavenjostose aavodem åvtese, Saemiedigkiedirektööre Rune Fjellheim jeehti latjkoejååhkesjimmien sjïekenisnie.

Lohkh aajhterevoetelatjkoem UiT Nöörjen arktiske universiteeten jïh Saemiedigkien gaskem (PDF, 2 MB)