Saemien gïelevåhkoe

Saemien gïelevåhkoe

Saemien gïelevåhkoe 2019 dam hijven barkoem jåarhka, jïh Saemien gïelevåhkose 2020 böörie.BildeKlikkForStorVersjon 

Våhkoen 43, lïhkebe nænnoestamme golken 19.- 25.b., lea daan jaepien gïelevåhkoe. Ulmie Gïelevåhkojne lea statusem lutnjedh saemien gïelide, jïh daajroem saemien gïeli jïh kultuvren bïjre lutnjedh abpe siebriedahkesne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem.

Lohkh: Nasjonaale jïh gaskenasjonaale saemien gïelevåhkoe 2020

Gïelevåhkoen lea jïjtse nedtesæjroe, programmine, vierhtiejgujmie jïh bïevnesigujmie gïelevåhkoen bïjre.

Lohkh vielie: https://www.giellavahkku.no/