Saemien gïeli reeremedajve

Saemien gïeli reeremedajve

Saemien gïeli reeremedajvesne saemien jïh nöörjen leah mïrrestalleldh gïelh. Daate sæjhta jiehtedh gaajhkesh reaktam utnieh viehkiem åadtjodh saemien gïelesne gosse gaskesem vaeltieh byögkeles etaatigujmie saemien gïeli reeremedajvesne.

Saemien gïeli reeremedajve lea:

BildeKlikkForStorVersjon 

Romsa jïh Finnmaarhke:
Gáivuotna/Kåfjord
Loabák/Lavangen
Guovdageaidnu/Kautokeino
Kárášjohka/Karasjok
Deatnu/Tana
Unjárga/Nesseby,
Porsáŋgu/Porsanger 
Dielddanuorri/Tjeldsund

Nordlaante:
Hábmer/Hamarøy
Aarborte/Hattfjelldal

Trööndelage:
Snåase/Snåsa 
Raarvihke/Røyrvik 
Røros

Doh golme noerhtemes fylhkentjïelth Romsa jïh Finnmaarhke, Nordlaante jïh Trööndelage aaj meatan reeremedajvesne.