Råajvarimmieh Gïelelutnjemisnie

Guhkiebasse barkosne Vaajmoegïeline jïh Gïelelutnjeminie Saemiedigkieraerie lea nænnoestamme gellie råajvarimmiejgujmie nïerhkedh Gïelelutnjemisnie 2020. Råajvarimmieh leah öörnesovveme råajvarimmiesuerkiej nuelesne Gïelelutnjemisnie: Gïelefaalenasse maanide jïh noeride, vååjnedehteme jïh laavenjostoe, jïh maahtoelutnjeme jïh dåårrehtimmie.