Myndighet, ansvar og roller innen høyere utdanning og forskning

Sametingets myndighet innen høyere utdanning og forskning har betydning for hvordan denne sektoren ivaretar det samiske samfunnets behov for kunnskapsutvikling.

Sametinget arbeider derfor for at Sametingets reelle myndighet innen sektoren styrkes gjennom lov og forskrifter, og gjennom konsultasjoner med statlige myndigheter.

Sametinget har til nå konsultert og blitt enig med Kunnskapsdepartementet om det samiske innholdet i alle lærerutdanningene og i helse- og sosialfagutdanningene.

Sametinget oppnevner to styremedlemmer og ett varamedlem til styret til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Sametinget har oppnevnt Mette Anti Gaup og Idar Peder Kintel til styret i Sámi allaskuvla/Samisk høgskole for perioden 2019-2022. Varamedlem er Kajsa Kemi Gjerpe.

Les mer om styret til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Sametinget har også krevd å få oppnevningsmyndighet til styrene for Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet, fordi disse institusjonene har samisk høyere utdanning og forskning i sin portefølje.

Kunnskapsdepartementet overlot til utvalget som var nedsatt for å komme med forslag til ny lov om universiteter og høyskoler, å vurdere spørsmålet om utvidet myndighet for Sametinget. NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, ble avgitt 13. februar. Utvalget har foreslått å ta bort oppnevningsmyndigheten Sametinget i dag har, slik at Sametinget fratas den myndighet dagens universitets- og høyskolelov gir. NOU 2020:3 er sendt på alminnelig høring med høringsfrist 22. mai 2020.