Kreatijve jieleme

Kreatijve jieleme

Saemiedigkie saemien kreatijve jielemem tjïelkeste goh jieleme gusnie saemien kultuvrebiehkieh leah åejviebiehkie gïehtelimmesne. Juktie maehtedh dåarjoen bïjre syökedh kreatijve jieliemasse tjuara dam tjïelkestimmiem illedh, jïh jis dam dorje dellie sïelth abpe laanteste maehtieh syökedh

Saemien kreatijve jieliemisnie dovne artisth, hammoedæjjah, tjiehpiedæjjah jnv. Kreatijve jieliemisnie fokusem utnebe sïelten ekonomeles bealan, guktie sïelte maahta beetnegh dïenesjidh jïh guktie sïelte edtja nænnoes sjïdtedh guktie maahtah jieliemassem åadtjodh destie mejnie gïehtelh. Dïhte lea åejviefokuse.

Saemien kreatijve jieliemisnie gellie smaave sïelth, daamtaj aktegsaajhteresïelth,  jïh seammalaakan goh dah mah saemien fealadassen sisnjelen gïehtelieh, jeenjesh barkoem baalte utnieh. Mijjieh jienebh sïelth daan jielemen sisnjelen daarpesjibie mah dïenestem vedtieh guktie lea stoerre nuepieh. Saemiedigkie lea dan åvteste sïelteevtiedimmieprogrammen tjïrrh Faamoe, fokusem åtneme mïerhkevaaroem sïeltide nænnoestidh jïh ekonomijestuvremem sïeltesne nænnoestidh.

Sjugniedihks jieleme - akte ovnuhteme nuepie. Saemiedigkieraerien dahkoesoejkesje kultuvrelle- jïh sjugniedihks jieliemasse (PDF, 4 MB)