Miehtjiesdajvejielemh

Miehtjiesdajvejielemh

Saemien siebriedahkesne miehtjiesdajvejielemh vihkeles sijjiem utnieh goh saemien jieleme jïh kultuvreguedtije, dan åvteste Saemiedigkie sæjhta miehtjiesdajvenuhtemem/jielemem vaarjelidh jïh evtiedidh. Saemiedigkie sæjhta bueriedimmien åvteste barkedh mierietsiehkijste jïh infrastruktuvreste.

Miehtjiesdajvejieleme stoerre evtiedimmienuepieh åtna jïh daan mearan ij leah gaajhkem nuhteme, jïh sæjhta reaktoe viehkine jeereldihkie jieliemassem evtiedidh jïh årromem saemien dajvine nænnoestidh.

Evtiedimmieulmie miehtjiedajvejieliemidie lea aarvoesjugniedimmiem saemien dajvine lissiehtidh buerebe mieriekrïevenassi tjïrrh jïh nuhtemen tjïrrh miehtjiesdajvedorjesijstie.

Saemiedigkien vierhkievierhtieh maehtieh skåårvemh årrodh gåetine jïh dalhketjinie. Beetnehvierhtieh Saemiedigkeste maahta vihkeles årrodh juktie jeatjah beetnehvierhtieh åadtjodh.

Lohkh vielie saemien miehtjiesdajveåtnoen bïjre daesnie