Tjïrrehtimmie saemien perspektijveste jollebe ööhpehtimmesne jïh dotkemisnie

Tjïrrehtimmie saemien perspektijveste jollebe ööhpehtimmesne jïh dotkemisnie

Saemiedigkie ulmine åtna saemien perspektijvem tjïrrehtidh sjyöhtehke ööhpehtimmine juktie viehkiehtidh maahtoedaerpiesvoetem saemien siebriedahkesne illedh.

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe aamhtesem «Profesjovneööhpehtimmie – tjïrrehtimmie saemien sisvegistie jïh dåårrehtimmie juktie maahtoedaerpiesvoetem illedh saemien siebriedahkesne» gïetedi goeven 2019. Dan åvteste jienebh rååresjimmieprosessh orreme mieriedimmiej bïjre mieriesoejkesji jïh nasjonaale njoelkedassi bïjre jollebe ööhpehtæmman.

Daan raajan daate lohkehtæjjaööhpehtimmiej jïh healsoe- jïh sosijaalefaageööhpehtimmiej bïjre orreme mah gaajhkh rååresjimmiej tjïrrh reerenassine, saemien sisvegem åådtjeme.

Saemiedigkie barka ihke reerenassen stuvremetjaatsegh ööhpehtimmieinstitusjovnide edtjieh stillemem vedtedh tjïrrehtimmien bïjre saemien sisvegistie mieriedimmien mietie mieriesoejkesji jïh nasjonaale njoelkedassi bïjre. Saemiedigkie sæjhta lissine soptsestimmiej tjïrrh ööhpehtimmieinstitusjovnigujmie, institusjovnide vuaptastehtedh dïedten bïjre saemien sisvegen åvteste profesjovneööhpehtimmine.