Tjeahpoe jïh kultuvre

Tjeahpoe jïh kultuvre

Saemiedigkien dïedte gosse lea evtiedimmien saemien tjeahposte lea hoksedh tjiehpiedæjjaj leah hijven jïh veanhtadihks mierietsiehkieh sijjen gïehtelæmman.

Saemiedigkie edtja dovne sjïehteladtedh guktie mijjieh gellielaaketje saemien kultuvrejieledem utnebe seamma tïjjen goh mijjieh edtjebe sjïehteladtedh guktie kultuvre maahta barkojne sjïdtedh jïh kvaliteetese. Edtjebe aerpievuekien buektemevuekide sjïehteladtedh, seamma tïjjen goh edtjebe saemien ektietïjjetjeahpose sjïehteladtedh.  

Saemiedigkien vihkielommes dïrrege daennie barkosne lea mijjen ekonomeles vierhkievierhtieh, men aaj dïhte baajnehtimmienuepie maam utnebe gosse govlesadtebe, gaskesadtebe jïh laavenjostebe jeatjah byögkeles åejvieladtjigujmie.

Saemiedigkien lea dåarjoeh mej bïjre maahta syökedh kultuvrese, maahta vierhtiej bïjre syökedh saemiengïeleldh lidteratuvrese, saemiengïeleldh guvvieraajroeh, saemien bertemh jïh kultuvreråajvarimmieh. Tjiehpiedæjjalatjkoe lea laavenjostoelatjkoe man bïjre Saemiedigkie jïh Saemien tjiehpiedæjjaraerie leah seamadamme.

Lohkh Saemiedigkiebïevnese saemien kultuvreinstitusjovni bïjre (PDF, 330 kB)

Lohkh Saemiedigkieraerien reektestimmie vuelien jïh saemien musihken bïjre 2019 (PDF, 817 kB)

Lohkh Saemien immaterijelle kultuvreaerpie jïh UNESCO konvensjovne vaarjelimmien bïjre immaterijelle kultuvreaerpien bïjre – guhkiebasse barkoe jïh nuepieh (PDF, 416 kB)