Sametingets rapportering til ILO 2018

Sametinget vedtok i plenum i september 2018 rapport om ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-169) ble vedtatt av ILOs generalkonferanse 27. juni 1989. Hovedprinsippet i ILO- 169 er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.

Regjeringen uttrykte allerede ved ratifiseringen av konvensjonen at Sametinget skal ha en rolle i overvåkingen av anvendelsen av konvensjonen. I 1996 avtalte regjeringen og ILO at Sametinget skulle ha adgang til direkte kommunikasjon med ILOs ekspertkomité og kunne fremme egne rapporter om fortolking og etterlevelse av konvensjonen. Sametinget rapporterer derfor direkte til ILO om ILO-169 for samme periode som Norge og dette utgjør et supplement til Norges rapportering.

Norge rapporterer om ILO-169 til ILOs ekspertkomité hvert 5. år. ILOs ekspertkomités siste kommentarer til rapporteringene og spørsmål til Norge ble mottatt i 2015. Norges 6. rapport, der kommentarene imøtegås, har vært på høring med høringsfrist 9. mai 2018. Sametingets siste rapport omfatter perioden juni 2013 til mai 2018.

Behandlet i plenum

Sametingets rapportering om ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater ble behandlet i plenum i september 2018.

Sametinget viser til rapporten fra staten Norge om ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-169) for perioden 1. juni 2013 til og med 31. mai 2018.

Sametinget forventer at staten legger til rette for statlige økonomiske og juridiske rammer slik at Sametinget skal kunne drive samisk samfunnsutvikling. Det samiske folk lever tett på og i det norske samfunnet og er i de fleste tilfeller avhengig av at staten Norge tar hensyn til at lover, tiltak, ordninger og norske offentlige tjenester er tilpasset samene.

Sametinget understreker ønsket om i større grad å få forskriftsmyndighet og forvaltningsansvar over samfunnsområder som hovedsakelig berører det samiske folk. Sametinget mener det er et viktig prinsipp at lovene i Norge vedtas av Norges lovgivende forsamling, Stortinget. Sametinget skal likevel ikke kunne instrueres av staten Norge og det må derfor fremgå tydelig i lov hvilke ansvarsområder og myndighet Sametinget har.

Sametinget oversendte på dette grunnlaget rapporten fra Sametinget i Norge om ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-169) for perioden 1. juni 2013 til og med 31. mai 2018 til ILOs ekspertkomité.

Les Sametingets ILO-rapport 2018 (PDF, 665 kB)

The Sami Parliament ILO Report (PDF, 688 kB)