Maanavaarjelimmie, healsoe jïh sosijaale

Saemiedigkie sæjhta seammavyörtegs healsoedïenesjen åvteste barkedh saemien åålmegasse mij saemien gïelem jïh kultuvrem våaroeminie åtna. Hijven healsoem saemien åålmegasse evtiedidh tjuara vihtiestamme daajrose bigkedh saemien åålmegen healsoen jïh jieledetsiehkiej bïjre, jïh mah faktorh mah saemien åålmegen healsoetsiehkiem baajnehtieh. Daajroe lea vihkeles dovne identifiseradimmien gaavhtan healsoehaestiemijstie jïh hijven råajvarimmiejgujmie nïerhkedh.