Sosijaale

Sosijaale

Tjïelti lea dïedte sosijaale dïenesjh faalehtidh. Sosijaale dïenesjh maahta årrodh faalenasse funksjovneheaptoes almetjidie, hïejmedïenesjh, NAV-dïenesjh, persovneles klahke, viehkiefaalenasse, ekonomeles sosijaaleviehkie, gåetiefaalenasse daarpehtidie, råajvarimmieh dejtie mah geeruvevoetem båajhtoehlaakan nuhtjieh

Nasjonaale åejvieladtjh dïedtem utnieh staateles bïhkedassh buektedh juktie gorredidh saemien utnijh maehtieh seammavyörtegs sosijaaledïenesjh åadtjodh mah saemien gïelem jïh kultuvrem våaroeminie utnieh.

Faatoes daajroe saemien gïelen jïh healsoen jïh healsoe- jïh sosijaalestatusen bïjre dïenesjinie, saemien skïemtjiji nuepieh gaertjede dïenesjefaalenasside nuhtjedh.