Čorgejeaddji - Fásta virgi

Čorgejeaddji - Fásta virgi

Sámedikkis lea rabas fásta čorgejeaddji virgi hálddahusossodagas. Bargobáiki lea Sámedikkis Kárášjogas. Ohcanáigemearri: Njukčamánu 22.b. 2021.

Álgin 01.05.21, sáhttá šiehttat álgit maŋŋel.

Barggut

Hálddahusossodaga váldobargun lea fállat sihkkaris, buriid, beaktilis ja boahtteáigái čujuheaddji bálvalusfálaldagaid min geavaheddjiide, mat leat sihke politihkalaš- ja hálddahuslaš dásis Sámedikkis.

 • Beaivválaš čorgen bassanplána mielde.
 • Kantiidna- ja gievkkanbálvalusat dárbbu mielde.

Virgái sáhttet biddjojuvvot maiddái eará doaimmat mat gullet Sámedikki doibmii.

Gelbbolašvuohta

Sávvat ahte dus ohccin livččii fágareive ja/dahje hárjáneapmi buhtisindoallamis. Sávvat maiddái ahte dus livččii hárjáneapmi kantiidna-/gievkkandoaimmas.

Son guhte virgáiduvvo ferte máhttit dárogiela ja lea ovdamunnin jus máhttá sámegiela maid. Kandidáhtat guđet eai hálddaš sámegiela, galget ceavzit SÁÁL 1 ja 2 vástideaddji eksámeniid. Dat galgá dahkkot jagi siste maŋŋel bargui álgima. Oahppu lea jahkebeali ja bargoaddi máksá oahppogoluid. Ohcci ferte maid leat ráhkkanan čađahit giellaiskosa bargojearahallama oktavuođas.

Mii ohcat du:

 • Geas lea beroštupmi fállat alla kvalitehta beaktilis vuogi mielde
 • Gii leat čorgat, dárkil ja dáhtolaš ovttasbargat
 • Gii leat gearggus bálvalit ja leat dávggas
 • Gii leat persovnnalaččat heivvolaš

Bálká- ja bargoeavttut

Virgi bálkáhuvvo Stáhta regulatiivva mielde virgekodas 1130 čorgejeaddji dahje 1203 fágabargi geas lea fágareive. Bálká šiehtaduvvo lagabut.

 • Bálkkás gessojuvvo 2 % máksu Stáhta penšunkássii
 • Buorit loatna- ja penšunortnegat Stáhta penšunkássas
 • Buohkaide geat ásset Finnmárkkus ja Davvi-Romssas guoská oahppoloana sihkkunortnet Stáhta loatnakássas 10 % jahkái, gitta 25.000 ru rádjai, ja sierra vearrogeasus
 • Dávgasis bargoáigi ja eará buorit čálgoortnegat

Stáhta bargofámus galgá vejolašvuođaid mielde speadjalastojuvvot álbmoga girjáivuohta. Bargiidpolitihkalaš mihttomearrin lea olahit dássedettolaš ahke- ja sohkabealčoahkkádusa, ja dasto rekrutteret olbmuid geain lea sisafárrejeaddji duogáš, doaibmavádjet olbmuid ja geain leat váillit CV:s.

Sámediggi ávžžuha gelbbolaš kandidáhtaid ohcat, beroškeahttá agis, sohkabealis, nationála dahje etnalaš duogážis, doaibmavádjitvuođas dahje váillis CV:s. Sámediggi lea čáhkkilis doaibma (Searvvaheaddji Bargoeallin) ja deattuhat ovttaskas bargiid bargodiliid láhčima.
 
Virgádeapmi dáhpáhuvvá gustovaš lágaid, njuolggadusaid ja šiehtadusaid mielde.
Virggis lea 6 mánu geahččalanáigi.

Ohcan

Ohcan sáddejuvvo elektronalaččat liŋka bokte «Oza bargui», ja mielde galget biddjojuvvot:

 • Ohcanreive
 • CV – oahppu ja bargovásihusat fertejit devdojuvvot elektronalaš skovvái
 • Oahppo- ja bargoduođaštusat galget biddjojuvvot mielddusin
 • Unnimusat guokte referánssa

Almmolašlága §25 mielde sáhttá almmuhit dieđuid ohcci birra vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjojuvvo ohcciidlistii.
 
Ohcanáigemearri: Njukčamánu 22.b. 2021.

Oktavuohta

Eanet dieđuid virggi birra oaččut go válddát oktavuođa:

Oza bargui

Ohcanáigemearri

Njukčamánu 22.b. 2021