Sámediggi juolluda Álttá mátkeealáhusfitnodahkii badjelaš 400 000 ru.

Sámediggi juolluda Álttá mátkeealáhusfitnodahkii badjelaš 400 000 ru.

Sámediggi lea juolludan 412 000 ru doarjaga Sámi siidii AS nuppástusdoibmii mii deattuha buvtta-/ bálvalusovddideami ja nuppástuhttima ođđa márkaniidda báikkálaččat, regionálalaččat ja nationálalaččat.

   

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Coronadilli lea garrasit čuohcan fitnodahkii, mas lea stuora dárbu nuppástuhttimii ja ovdánahttimii, das go olgoriikkaguossit eai leat sáhttán boahtit ja lea ain eahpesihkar goas sáhttet fas boahtit.

- ­Lea illudahtti ahte Sámediggi vel oktii sáhttá juolludit doarjaga Sámi Siidii, ja dán háve fitnodaga ovdánahttimii. Dan áiggis mas mii eallit dál lea erenoamáš dehálaš ahte Sámediggi oasálastá mátkeeallima bisuheapmái, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR). 

Sámi siida AS rahpe ođđa ráhkkanusaset Álttás 2020 čakčamánu gasku pandemiija-áiggi  mii lei hui gáibideaddji álggahanáiggi. Nuppástuhttindoaimmat sisttisdollet investeremiid sisaboađáhahkii/ reaiddut stuoralávvui, ja investeremat mat gusket buvttadeapmái- ja páhkkenreaiddut smávvaskálá biergobuvttadeapmái. Otná ođđaráhkkanussii leat investeren sullii 15 mill.ru.

Doaibmabijut sisttisdollet vel vuovdalanbarggu, kampánjjaid, fitnodatovddideami, buvttapáhkkema ja bálvalusaid oastin konsuleanttas ja iežas bargu buvttagárgemii biergobuvttadeami ja márkansuorggi siskkobealde.

- Fitnodat lea mávssolaš sámi mátkeeallima doarjjafálli. Illudan čuovvut fitnodaga ovdáneami, loahpaha sámediggepresideanta.

Juolludeapmi lea váldon ortnegis sámi mátkeealáhusat.

­