Govlehtimmie – Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen reektehtse

Seedth mijjese dov mïelem Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen reektehtsen bïjre!

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen reektehtse

Reektehtse Sannhet og forsoning– grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner deellesovvi Stoerredægkan ruffien 1. b. 2023. Saemiedigkien stoerretjåanghkoe edtja abpe reektehtsem gïetedidh. Dan sjïekenisnie saemiedigkieraerie lahtestimmiej bïjre birrie saemien seabradahkeste reektehtsen sisvegen jïh dej liktije råajvarimmiej bïjre.

Govlehtimmie ræhpas gaajhkesidie. Govlehtimmieprievie lea aalkoelisnie seedtesovveme dejtie mah ryöktesth dåarjoem dåastoeh Saemiedigkien budsjedtesne. Men sæjhta vadtasovvedh jieniebidie organisasjovnide jïh etaatide govlehtimmiemierien åvtelen.

Lohkh doh raeriestamme råajvarimmieh reektehtsistie

Govlehtimmie lea digitaale.

Årroeh meatan govlehtimmesne daesnieGovlehtimmie – reektehtse Saetniesvoete jïh likteme - Saemiedigkie

Jis ih maehtieh meatan årrodh digitaale, maahtah aaj dov govlehtimmievaestiedassem mijjese seedtedh e-påastesne.

Sámediggi - Sametinget
Postboks 3 
9735 Kárášjohka/Karasjok

Govlehtimmiemierie: Golken 31. b. 2023

Maahta abpe reektehtsem lohkedh Stoerredigkien nedtesæjrojne

Digitaale govlehtimmie

Saemiedigkieraerie edtja digitaale govlehtimmiem tjïrrehtidh sijjesne Zoom golken 18.b. ts. 11:00 institusjovnide, organisasjovnide jïh siebride. Seamma biejjien ts. 15:00 sæjhta digitaale govlehtimmie  årrodh aktegsalmetjidie. Gaajhkesh mah sijhtieh govlehtimmielahtestimmiem vedtedh daejnie öörneminie tjuerieh jïjtemse bïeljelidh daejtie govlehtimmietjåannghkojde.

Bïevnesh bïeljelimmien bïjre Saemiedigkien nedtesæjrojde jïh Facebookese mænngan båetieh. Fïerhte institusjovne/almetje åådtje 10 minudth soptsestidh dejnie digitaale govlehtimmietjåanghkojne.

modules.artikkel.templates.pages.articlelistpage.artikkelliste