Moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh 2022 jïh 2023

Moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh 2022 jïh 2023

Saemiedigkie daam tjåanghkoesoejkesjem Saemiedægkan nænnoestamme:

2022:

Våhkoe 8: goevten 21. - 25., moenehtse
Våhkoe 10: njoktjen 7. - 11., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 22: suehpeden 30. - ruffien 3., moenehtse
Våhkoe 24: ruffien 13. - 17., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 39: skïereden 26. - 30., moenehtse
Våhkoe 41: golken 10. - 14., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 47: gålkoen 21. - 25., moenehtse
Våhkoe 49: goeven 5. - 9., stoerretjåanghkoe

2023:

Våhkoe 8: goevten 20. – 24., moenehtse
Våhkoe 10: njoktjen 6. – 10., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 21: suehpeden 22. - 26. , moenehtse
Våhkoe 23: ruffien 5. - 9., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 39: skïereden 25. – 29., moenehtse
Våhkoe 41: golken 9. - 13., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 47: gålkoen 20. - 24., moenehtse
Våhkoe 49: goeven 4. - 8., stoerretjåanghkoe

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Vuartesjh tjåanghkoetjaatsegh

Raaktan daelie ij gåaredh aamhtesi mietie syökedh tjåanghkoetjaatseginie. Jis datne tjåanghkoetjaatsegh ohtsedh tjoerh sjyöhtehke moenehtsem jïh tjåanghkoem veeljedh. Dellie sïjhth bijjieguvviem åadtjodh aamhtesi bijjeli mah lin tjåanghkosne, jïh tjåanghkoegærjam tjåanghkoste.

Stoerretjåanghkoeaamhtesh 2022