Moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh 2023

Saemiedigkie daam tjåanghkoesoejkesjem Saemiedægkan nænnoestamme:

2023:

Våhkoe 8: goevten 20. – 24., moenehtse
Våhkoe 10: njoktjen 6. – 10., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 23: ruffien 5. - 9., moenehtse jïh stoerretjåanghkoe
Våhkoe 39: skïereden 25. – 29., moenehtse jïh stoerretjåanghkoe
Våhkoe 47: gålkoen 20. - 24., moenehtse
Våhkoe 49: goeven 4. - 8., stoerretjåanghkoe

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Vuartesjh tjåanghkoetjaatsegh

Raaktan daelie ij gåaredh aamhtesi mietie syökedh tjåanghkoetjaatseginie. Jis datne tjåanghkoetjaatsegh ohtsedh tjoerh sjyöhtehke moenehtsem jïh tjåanghkoem veeljedh. Dellie sïjhth bijjieguvviem åadtjodh aamhtesi bijjeli mah lin tjåanghkosne, jïh tjåanghkoegærjam tjåanghkoste.

Se oversikt over plenumssaker fra 2017 og fram til nå