Guoros válgakoarta

Dá lea gielddaide guoros válgakoarta maid sáhttá čálihit olggos jus jienasteaddjis ii leat válgakoarta mielde dahje ii leat ožžon dán.

Guoros válgakoarta (PDF, 201 kB)