Jienastanlihpuid diŋgojupmi

Dál besset gielddat diŋgot jienastanlihpuid sámediggeválggaide.

Diŋgo jienastanlihpuid sámediggeválggaide

Ovdal leat sáddejuvvon vissis mearri jienastanlihput gielddaide, muhto lea čájehuvvon ahte muhtin gielddain leamaš badjelmeare olu jienastanlihput, ja eará gielddain fas menddo unnán. Dan dihte galget gielddat ieža beassat dál diŋgot jienastanlihpuid, iežas dárbbu mielde.

2021 válggaide jienastanlihput sáddejuvvojit páhkain gos visot listtut leat.

Sámedikkeválggaide leat dohkkehuvvon 58 listta: Dohkkehuvvon válgalisttat 2021 sámediggeválggaide

Nu go mannan válggain, de lea Sámediggi mii gokčá jienastanlihpuid olggosgoluid.