Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal utøve parlamentarisk kontroll og styringskontroll over virksomheten som finansieres over Sametingets budsjett.

I dette ligger også å kontrollere Sametingets årsregnskap og eventuelle merknader til regnskapet fra Riksrevisjonen.

Komiteen kan foreta de undersøkelser i Sametingets administrasjon som den anser som nødvendig. Kontrollutvalget avgir innstilling til Sametingets plenum i saker den tar opp til behandling, enten som en egen sak eller gjennom komiteens årsmelding.

Medlemmer i Sametingets kontrollutvalg:

Leder: Arthur Tørfoss, Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

Nestleder: Ann Elise Finbog, Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti

Mathis Nilsen Eira, NSR

Henrik Olsen, NSR

Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket