Preessegovlehtallijh

Preessegovlehtallijh

Gaskesadth dom faageektievoetem mij bööremeslaakan maahta dov gyhtjelassh vaestiedidh. Sïejhme gyhtjelassh maahta govlesadtemegstaabem gihtjedh.

Last ned bilder av sametingsrådet
Last ned bilder av plenumsledelsen
Last ned bilder av Sametingets ledelse (sametingsrådet, direktør og plenumsleder)
Last ned bilder av Sametingets direktør og avdelingsdirektører

Direktööre

Inger Marit Eira-Åhrén, direktööre, 78 47 40 40971 29 744

Goevtesedirektöörh

Liv Inger Somby, gaskesadtemestaabe, 78 48 42 17, ​​​​​900 56 995
Tommy Somby, reeremegoevtese, 78 47 40 70958 22 121
Risten Turi Aleksandersen, gïelegoevtese, 78 47 40 09924 59 798
Lisbeth Eira, byjjenimmien jïh lïerehtimmien goevtese, 78 48 42 09915 16 723
Magne Svineng, jielemen, kultuvren jïh healsoen goevtese, 78 47 41 57915 42 098
Sten Olav Heahtta, kultuvremojhtesi, arealen jïh byjresen goevtese, 78 48 42 24906 77 860
Hege Fjellheim, reaktaj jïh gaskenasjonaale gyhtjelassi goevtese, 78 47 40 47994 59 211
Rávdná Buljo Gaup, Saemiedigkien politihkeles tjaelemegoevtese, 78 47 41 53416 45 739

Gaskesadtemestaabe

Liv Inger Somby, gaskesadtemedirektööre, 78 48 42 17, ​​​​​900 56 995

Saemiedigkieraerie

Silje Karine Muotka, presidente, NSR, 984 87 576
Mikkel Eskil Mikkelsen, raerielïhtsege, NSR, 917 42 161
Runar Myrnes Balto, raerielïhtsege, NSR, 977 73 778
Maja Kristine Jåma, raerielïhtsege, NSR, 472 42 366
Hans Ole Eira, raerielïhtsege, Gk, 918 61 471
Eirik Larsen, politihkeles raeriestæjja, NSR, 970 80 217
John Mathis Utsi, politihkeles raeriestæjja, JSL, 951 75 908
Anne Toril Eriksen Balto, politihkeles raeriestæjja, Gk, 413 10 027

Stoerretjåanghkoeståvroe

Tom Sottinen, Bk, stoerretjåanghkoen åvtehke, 412 72 386
Tor Gunnar Nystad, NSR, mubpieåvtehke stoerretjåanghkoeståvrosne, 917 51 470
Aili Guttorm, NSR, 413 51 019
Sara Katrine Aleksandersen, NSR, 975 02 191
Jørn Are Gaski, krirriepolitihkeles ovjearohke, 922 20 598