Saemien bibliografije

Saemien bibliografije

Saemien bibliografije lea nasjonaalebibliografije bijjieguvvine saemien gærjaj jïh saemien-relevaante gærjaj bijjeli, smaave tjaalegh, periodika, byögkeles bæjhkoehtimmieh, tjoejegærjah jïh tjaalegh gærjine jïh askeplaerine mah leah bæjhkoehtamme Nöörjesne. 

Dïhte gaajhkh faagesuerkieh jïh tjiehpieslidteratuvrem feerhmie, jïh sjïere leavloem beaja voenges histovrijasse jïh histovrijasse almetji bïjre.

 

Syökh saemien bibliografijesne