Ansvarsområdene til sametingsrådet

Ansvarsområdene til sametingsrådet

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) har i dag fordelt ansvarsområdene til sametingsrådet.

– I Beaiveálgu-rådet vil jeg i tillegg til de vanlige saksområdene for presidenten, ha ansvar for regional- og byutvikling, fiskeri, kreative næringer og utmarksnæringer. Dette er saksområder som er svært relevant for vårt arbeid med tilflytting til samiske bygder, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

– Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) skal jobbe med budsjett. Han skal også jobbe med arbeidet mot samehets, som er et nytt ansvarsområde i sametingsrådet. Vi ser at det er behov for innsats på området, noe vi ser i sammenheng med sannhets- og forsoningsarbeidet, sier Muotka.

– Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) får saksansvar for kultur, klima, miljø og areal. Maja har gode kunnskap om arealsaker og skal også arbeide med kulturfeltet, som er et stort politikkområde på Sametinget, sier Muotka.

– Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) beholder i hovedsak sine saksområder som han hadde under tidligere sametingsråd, men han får i tillegg ansvar for jordbruk, reindrift, FeFo og kirkesaker, sier Muotka.

– Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har gjort et svært godt arbeid innen språk og opplæring de siste årene, og den jobben skal han videreføre. Oppfølgningen av Hjertespråket og ny opplæringslov er to store og viktige saker fremover, avslutter Muotka.

Dïedtesuerkieh Beaiveálgu-raerie

Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka

 • Reaktah
 • Raastenåhkehtimmie jïh abpesaemien jïh gaskenasjonaale barkoe
 • Sïjsejuhteme, regijonaale evtiedimmie jïh staarelatjkoeh
 • Kreatijve jielemh, fealadasse jïh jeereldihkie jieleme
 • Gööleme, loese jïh kombinasjovne- jïh miehtjiesdajvejielemh

Saemiedigkieraerie Runar Myrnes Balto

 • Budsjedte, jaepiebïevnese jïh reeknehlåhkoe
 • Saemietrïegkenasse, saetniesvoete jïh likteme
 • Healsoe jïh sosijaale
 • Mïrrestalleme jïh gellievoete
 • Statistihke
 • Digitalisering

Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen

 • Gïele
 • Byjjenimmie, ööhpehtimmie jïh dotkeme
 • Noerepolitihke

Saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma

 • Kultuvre
 • Klijma, byjrese jïh energije
 • Areaale
 • Medier

Saemiedigkieraerie Hans Ole Eira

 • Kultuvremojhtesh jïh gåetievaarjelimmie
 • Aerpievuekien daajroe
 • Duedtie
 • Voeresepolitihke
 • Båatsoe jïh jåartaburrie
 • Juvrh
 • Finnmarhkeneeke
 • Gærhkoe jïh jieledevuajnoe

Govlehtallijh:

Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576
Saemiedigkieraerie Runar Myrnes Balto (NSR), tlf. 977 73 778
Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. 917 42 161
Saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR), tlf. 472 42 366
Saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Sp), tlf. 918 61 471