Steegkeldihkie tsïengelen 13. jïh 14. b

Steegkeldihkie tsïengelen 13. jïh 14. b

Saemiedigkie lea steegkeldihkie sisnjelds tjåanghkoej gaavhtan tsïengelen 13. jïh 14. b. Han daarpesjh mijjem gaskesadtedh maahtah e-påastem mijjese seedtedh samediggi@samediggi.no.