Girjjevattáldagá mánájda

Girjjevattáldagá mánájda

Lågå munji!-prosjevtan oadtju divna sámefamilja jagijn riegádam mánájn gaskan 2021-2023 girjjevuossatjav, gå li varresvuodaguoradimen varresvuodastasjåvnån.

Dán prosjevtan lip mij girjev almodam Riebijtjivgga sámegiela tevstajn unnemusájda. Duodden girjjáj lip mij tækstagirjátjav almodam sæmmi girjjáj gånnå l vehi guhkep tæksta dajda stuorep mánájda.

Goappátja almodimijt sáddip mij girjjevuossatja maŋen varresvuodastasjåvnåjda, ma máhtti rávvit girjjevuossav Sámedikkes. Dán vattáldagán li aj diehtojuohkemtjállaga låhkåma ja giellaåvddånime birra. Varresvuodastasjåvnnå máhttá diedojt vaddet ulmutjijda Lågå munji!-dåjma birra dáj materiálaj baktu ja juohket girjjevuossatjijt sáme mánnáfamiljajda.

Oattjo girjev vattáldahkan girjjevuorkás  

Stuorebusj máná oadtju 2- ja 4-jageguoradallamin vattáldakkårtåtja girjjevuorkkáj gånnå máhtti girjev viedtjat ja oahpástuvvat bájkálasj girjjevuorkájn.

Prosjevtan sáddip mij guokta girje nåvku girjjevuorkájda daj suohkanijn ma sihti sæbrrat doajmmaj. 

2-jageguoradallamin oadtju máná girjev Milli ja Bolfi - Milli jávká - Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh - Millie gaarvene

4-jageguoradallamin oadtju máná girjev Lilli, áddjá ja guovsagis, dan sámegiellaj majt sihti.

Mihtto la jut bájkálasj girjjevuorká aktan varresvuodastasjåvnåjn oadtju sáme girjálasjvuodav ja sámegielajt ienep vuojnnusij ja jåvsåtjit ulmutjijda suohkanin. Dán prosjevta baktu fállá Sámedikke girjjevuorkká bagádallamav ja dårjav girjjevuorkájda girjálasjvuodav háhkuhit iesjguhtik áldarjuohkusijda ja låhkåmbåttåtjijt jali ietjá dåjmajt dålatjit girjjevuorkán. Duodden vattáldakgirjijda máhtti girjjevuorká rávvit vuossav gånnå li diehtojuohkemtjállaga. Diehtojuohkemmateriálla li aj digitálalattjat sajenis.