Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehage

Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehage

Åpen søknadsfrist til 02.05.22

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Ved ny etablering av samiske barnehage eller samisk avdeling etter søknadsfristen, kan barnehagen ta kontakt med Sametinget for å få mulighet til å søke.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager lærer samiske barn samisk språk og samisk kultur og tradisjoner.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tiltak som utvikler og bygger barnehagetilbudet på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap.

Hvem kan få tilskudd:

 • Samiske barnehager.
 • Barnehager med samisk avdeling.

Så mye kan du få i støtte:

 • Grunnsatts pr. avdeling er inntil kr 73 000.
 • Inntil kr 46 000 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samiskspråklige ansatte pr avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.
 • Sametingets tilskudd til samisk barnehagetilbud skal brukes til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur. Tilskuddet kan ikke fondsavsettes.
 • Slike merutgifter kan være:
  • Lønn til samisktalende ansatte.
  • Honorar til ressurspersoner.
  • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur.
  • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.
  • Eksempler på pedagogisk materiell kan være:
   • Samisk snakkepakke.
   • Gielladohkát/ Språkdukker.
   • Samiske bøker, cd-er, spill.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - søkerbaserte tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Bruk organisasjonens hovedorganisasjonsnummer. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 47 41 25