Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser

Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser

Søknadsfrist: 01.04.2020 og 01.10.2020.

Mål for tilskuddsordningen:

Samiske interesser og rettighetshavere har en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Prosjekter og tiltak som har som formål å yte juridisk bistand til samiske rettighetshavere i saker som må føres for domstolene og som er av prinsipiell karakter knyttet til ivaretakelse av land- og ressursrettigheter.
  •  Prosjekter og tiltak knyttet til veiledning og forundersøkelser for at noen med rettslig interesse fremmer krav om kollektive rettigheter overfor Finnmarkskommisjonen, herunder rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder.
  • Nettverk og organisasjoner som arbeider for anerkjennelse av land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark (Samerettsutvalget)

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Så mye kan du få i støtte:

Maksimalt tilskudd er tilskuddsordningens øvre ramme.

Krav til søknaden:

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som fremkommer i søknadsskjemaet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Har du spørsmål?

Petter Tretnes Hansen
Ráddeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 12