Helse- og sosialprosjekter

Helse- og sosialprosjekter

Åpen søknadsfrist

Mål:

God helse og likeverdige helse-, omsorg- og barnevernstjenester.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Organisasjoner, foretak og institusjoner
 • Enkeltaktører formelt knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Prioriteringer for 2021:

 • Metodeutviklingsprosjekter.
 • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring.
 • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som bidrar til dokumentert kunnskap om samiske barn under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge.
 • Prosjekter som utvikler kunnskap om samisk språk og kultur innenfor samisk helse, omsorg og barnevern.
 • Prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.
 • Prosjekter som fremmer god helse i reindrifta.

Vurdering av og prioritering mellom søknader:

Søknader vurderes ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn blant annet praktisk gjennomførbarhet.

I vurderingen av søknader legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Inga Margrethe Eira Bjørn
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 21